Pradžia Verslo planavimas Reikalavimai mobiliems maisto įrenginiams
Atnaujintas: 2016-03-30 13:09

Reikalavimai mobiliems maisto įrenginiams

Vis labiau populiarėjanti verslo sritis - prekyba maisto produktais iš mobiliųjų įranginių, automobilių. Norint pradėti šią veiklą, svarbu žinoti, kokie reikalavimai yra taikomi maisto gamybai bei pateikimui vartotojams. 

Pasirinkta transporto priemonę ar palapinė turi turėti Maisto subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Šį pažymėjimą išduoda Teritorinės vastybinės maisto ir veretinarijos tarnybos, priklausomai nuo planuojamos veiklos teritorijos. Kiekviena transporto priemonė tri atitikti šiuos reikalavimus.

Reikalavimai mobilioms ir (ar) laikinoms patalpoms (tokioms, kaip palapinės, turgaus prekystaliai, mobilieji pardavimo automobiliai), taip pat patalpoms, kurios iš esmės daugiausiai naudojamos kaip privatus gyvenamasis namas, bet kuriose nuolat ruošiamas maistas tiekimui į rinką ir smulkių prekių automatams.

1. Patalpoms ir smulkių prekių automatams, kiek tai praktiškai įmanoma, turi būti parinktos vietos, jos turi būti suprojektuotos ir statomos taip bei juose 2004R0852 — LT — 20.04.2009 — 002.001 — 19 ▼B palaikoma tokia švara ir gera būklė, kad būtų išvengta taršos, visų pirma dėl gyvūnų ir kenkėjų, rizikos.

2. Ypač, kur reikalinga:

a) turi būti įrengtos atitinkamai asmens higienai palaikyti tinkamos patalpos (įskaitant patalpas higieniniam rankų plovimui ir džiovinimui, higienines sanitarines priemones ir persirengimui skirtas vietas);

b) su maistu besiliečiantys paviršiai turi būti geros būklės ir lengvai valomi, o prireikus dezinfekuojami. Todėl, jeigu maisto tvarkymo subjektai neįrodo kompetentingai institucijai, kad tinka kitokios medžiagos, paviršiai turi būti iš lygių, plaunamų ir korozijai atsparių bei netoksinių medžiagų;

c) darbo įrankių ir įrangos valymui, o kur tinka, dezinfekcijai, turi būti taikomi atitinkami reikalavimai;

d) tais atvejais, kai maisto produktų valymas yra viena iš maisto verslo operatoriaus atliekamų veiklos rūšių, valymui taikomi atitinkami higienos reikalavimai;

e) turi būti užtikrintas atitinkamas karšto ir (ar) šalto geriamo vandens tiekimas;

f) turi būti pasirūpinta atitinkamomis priemonėmis ir patalpomis higieniškam pavojingų ir (ar) nevalgomų medžiagų bei atliekų sandėliavimui ir laidojimui;

g) turi būti pasirūpinta atitinkamais įrengimais ir (arba) priemonėmis, reikalingomis maistui tinkamos temperatūros palaikymui ir stebėsenai;

h) kiek tai praktiškai įmanoma, maisto produktai turi būti laikomi taip, kad būtų išvengta jų užteršimo rizikos.

Taip pat, planuojatiems išvežioti maisto produktus taikomi šie reikalavimai transportui:

1. Maisto produktams pervežti naudojamos -transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo, o kai būtina, jų dizainas ir konstrukcija turi būti tokia, kad juos būtų galima tinkamai valyti ir dezinfekuoti.

2. Pervežimo priemonių talpyklos ir (ar) konteineriai turi būti naudojami tiktai maisto produktų pervežimui, jeigu dėl kitų dalykų pervežimo kyla taršos grėsmė.

3. Jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, jie turi būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų.

4. Nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo maisto produktai turi būti pervežami tiktai maisto produktų pervežimui skirtose talpyklose ir (ar) konteineriuose/cisternose. Ant tokių konteinerių turi būti aiškūs ir matomi bei neištrinami užrašai viena ar keliomis Bendrijos kalbomis, kuriuose nurodyta, kad jie naudojami maisto produktų pervežimui arba jie turi būti pažymėti užrašu „tik maisto produktams“.

5. Kai maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, siekiant išvengti taršos rizikos, po kiekvieno skirtingų produktų ar dalykų pervežimo jie turi būti tinkamai išvalomi.

6. Maisto produktai dedami į pervežimo priemones ir (ar) konteinerius ir saugomi juose taip, kad taršos rizika būtų kuo mažesnė.

7. Kur būtina, maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama temperatūra bei juose turi būti temperatūros valdymo įrenginys.

V SKYRIUS REIKALAVIMAI ĮRENGIMAMS

1. Visi su maistu turintys kontaktą prietaisai, detalės ir įrengimai turi būti:

a) tinkamai valomi, o prireikus dezinfekuojami. Valymas ir dezinfekcija atliekami tokiu periodiškumu, kurio pakanka taršos rizikai išvengti; 2004R0852 — LT — 20.04.2009 — 002.001 — 20 ▼B

b) taip sukonstruoti ir iš tokių medžiagų bei laikomi taip tvarkingai, geros būklės ir gerai prižiūrimi, kad taršos rizikos būtų minimali;

c) išskyrus vienkartinio panaudojimo konteinerius ir pakuotes, taip sukonstruoti ir pagaminti iš tokių medžiagų bei laikomi taip tvarkingai, geros būklės ir gerai prižiūrimi, kad juos būtų galima valyti, o prireikus dezinfekuoti; ir

d) sumontuojami tokiu būdu, kad įrengimus ir aplinkines zonas būtų galima tinkamai valyti.

2. Kur reikalinga, įrengimai turi turėti tinkamą valdymo įtaisą, garantuojantį šiame reglamente numatytų tikslų įgyvendinimą.

3. Jeigu įrengimų ir konteinerių korozijos prevencijai naudojami cheminiai priedai, jie turi būti naudojami laikantis geros praktikos taisyklių.

VI SKYRIUS MAISTO ATLIEKOS

1. Maisto atliekos, nevalgomi atliekiniai produktai ir kitos šiukšlės, siekiant vengti jų kaupimosi, turi būti kiek įmanoma greičiau šalinami iš patalpų, kuriuose yra maistas.

2. Maisto atliekos, nevalgomi atliekiniai produktai ir kitos šiukšlės dedami saugoti į uždarus konteinerius, jeigu maisto tvarkymo subjektai neįrodo kompetentingai institucijai, kad šiam tikslui tinkami naudoti kiti konteinerių tipai ar ištuštinimo sistemos. Konteineriai turi būti atitinkamos konstrukcijos, gerai prižiūrimi, lengvai valomi, o prireikus dezinfekuojami.

3. Tinkamos sąlygos turi būti sudarytos maisto atliekų, nevalgomų atliekinių produktų ir kitų šiukšlių sandėliavimui ir naikinimui. Šiukšlių saugyklos turi būti projektuojamos ir tvarkomos taip, kad jose būtų galima palaikyti švarą ir, kur būtina, jos turi būti neprieinamos gyvūnams ir kenkėjams.

4. Visos atliekos šalinamos higienišku ir aplinkai tinkamu būdu, laikantis šią sritį reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, ir neturi tapti tiesioginiu ar netiesioginiu taršos šaltiniu.

VII SKYRIUS VANDENS TIEKIMAS 

a) Turi būti tinkamas geriamojo vandens, naudojamo, kur reikalinga, maisto produktų apsaugojimui nuo taršos užtikrinti, tiekimas; ▼M1

b) Su neišdarinėtais žuvininkystės produktais galima naudoti švarų vandenį. Švarų jūros vandenį galima naudoti su gyvais dvigeldžiais moliuskais, dygiaodžiais, gaubtagyviais ir jūriniais pilvakojais; švarų vandenį taip galima naudoti išoriniam plovimui. Naudojant švarų vandenį, jo tiekimui turi būti įrengti tinkami įrengimai ir procedūros, siekiant užtikrinti, kad naudojimo metu nebūtų keliamas maisto taršos pavojus. ▼B

2. Naudojant negeriamąjį vandenį, pavyzdžiui, gaisro gesinimui, garų gamybai, šaldymui ir kitiems panašiems tikslams, jo cirkuliavimui turi būti įrengta atskira tinkamai identifikuota sistema.

3. Perdirbimui ar kaip ingredientas naudojamas recirkuliuojamas vanduo neturi kelti taršos rizikos. Jis turi atitikti tą patį standartą kaip ir geriamasis vanduo, išskyrus atvejus, kai naudojamas kitokios kompetentingą instituciją patenkinančios? kokybės vanduo, negalintis turėti įtakos galutinio maisto produkto saugai.

4. Turintis kontaktų su maistu ledas ar galintis užteršti maistą ledas turi būti šaldomas iš geriamojo vandens arba, jeigu jis naudojamas žuvininkystės produktams vėsinti, iš švaraus vandens. Jis turi būti šaldomas, tvarkomas ir sandėliuojamas tokiomis sąlygomis, kad būtų apsaugotas nuo taršos.

5. Turinčių tiesioginį kontaktą su maistu garuose negali būti jokių sveikatai pavojingų ar galinčių užteršti maistą medžiagų. 2004R0852 — LT — 20.04.2009 — 002.001 — 21 ▼B

6. Jeigu hermetiškai uždarytuose konteineriuose esančiam maistui naudojamas terminis apdorojimas, būtina užtikrinti, kad po terminio apdorojimo konteinerių vėsinimui naudojamas vanduo nėra maisto produktų taršos šaltinis.

VIII SKYRIUS ASMENS HIGIENA

1. Visi maisto tvarkymo zonoje dirbantys asmenys turi laikytis – asmens higienos ir dėvėti tinkamus, švarius, ir kur reikalinga, apsauginius drabužius.

2. Sergantiems ar esantiems nešiotojais tokių ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą ar kurios gali susargdinti, pavyzdžiui, turintiems infekcinių žaizdų, odos uždegimų, opų ar viduriuojantiems asmenims neleidžiama tvarkyti maisto bei įeiti į jokią maisto tvarkymo zoną, jeigu yra didelė tiesioginio ar netiesioginio užteršimo tikimybė. Minėtų simptomų turintis ir maisto versle dirbantis asmuo, kuris greičiausiai turės kontaktų su maistu, turi nedelsdamas pranešti maisto verslo operatoriui apie ligą ar simptomus ir, jeigu įmanoma, jų priežastis.

Platesnę informaciją apie reikalavimus matinimo verslui rasite čia.