Žemės ūkio produkcijos eksporto licencija

Leidimo kodas:: PAS30468

Importo licencija AGRIM arba Eksporto licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatyta kompensacija AGREX privaloma, kai atitinkamų importuojamų / eksportuojamų produktų kiekis viršija Reglamento 376/2008 II priede nurodytus kiekius (II priede nurodomi šie duomenys: produkto KN kodui priskirtas užstato dydis, licencijos/sertifikato galiojimo laikas, grynasis kiekis, kurį viršijus privaloma licencija / sertifikatas). Taip pat, importo licencija AGRIM yra privaloma importuojant bet kokį produkto kiekį lengvatine arba tarifinių kvotų tvarka.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norint gauti importo licencija AGRIM / eksporto licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatyta kompensacija AGREX būtina Agentūrai pateikti paraišką bei užstatą (Dokumentų teikimas, Užstato pateikimas). Paraiškos pateikimo diena laikoma ta diena, kurią Agentūra ją gauna, iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku). Paraiškos, pateiktos registruotu paštu, pateikimo diena laikoma jos registracijos Agentūroje diena iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku). Paraiškos importo licencijai AGRIM / eksporto licencijai arba sertifikatui su iš anksto nustatyta kompensacija AGREX gauti administravimas trunka vieną dieną ir licencija išduodama paraiškos pateikimo dieną, išskyrus atvejus: paraiška pateikta importo licencijai AGRIM gauti pagal lengvatinę ar tarifinių kvotų tvarką; paraiška pateikta sertifikatui su iš anksto nustatyta kompensacija AGREX gauti; atskirų produktų rinkų importą / eksportą reglamentuojančiuose ES teisės aktuose nustatyta atskira licencijų / sertifikatų išdavimo tvarka.
Terminai
0
Atkreipiame dėmesį, kad atskiruose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose atskirų produktų rinkų importą / eksportą, numatyti skirtingi importo licencija AGRIM / eksporto licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatyta kompensacija AGREX išdavimo terminai, jų galiojimo laikas ir užstato dydis.
Mokesčiai

Užstato rūšys: Grynieji pinigai. Reikiama suma pervedama į Agentūros sąskaitą Nr. LT75 7180 3000 0034 5113, esančią AB Šiaulių banke, banko kodas 71803. Banko čekis. Garantinis arba laidavimo draudimo raštas (turi galioti ne mažiau kaip 37 mėnesius nuo jo pateikimo Agentūrai).

Reikalingi dokumentai
Paraiškų teikimui reikalingi dokumentai: * Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo (pirmą kartą teikiant paraišką) * Įgaliojimas (Įgaliojama teikti paraišką bei su ja susijusius dokumentus licencijai gauti bei atsiimti išduotą licenciją, įgaliojimas turi būti terminuotas.) * Paraiška eksporto licencijai ar sertifikatui su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka (teikiamas popierinis dokumentas arba elektroniniu būdu). * Užstatas Licencijų ir ją lydinčių dokumentų grąžinimui teikiami dokumentai: Eksportas su kompensacija: Eksporto kompensacijų administravimas vyksta pagal paraiškas (M egzempliorių), todėl pateikiami dokumentai turi būti sugrupuoti pagal eksporto deklaracijas/paraiškas. Teikiant dokumentus, prie kiekvieno dokumentų komplekto būtina nurodyti paraiškos/eksporto deklaracijos numerį ir su paraiška (M egzemplioriumi) susijusių licencijų numerius. Lydraštis (nurodomi visi teikiami dokumentai). Eksporto licencijos ar sertifikato su iš anksto nustatyta kompensacija "Turėtojo egzempliorius". Produkto kilmę patvirtinantis dokumentas (teikiamas produktų, neįtrauktų į Romos sutarties I priedą, eksporto atveju). Transporto dokumentai. Importo į trečiąją šalį deklaracijos originalas arba jos kopija patvirtinta trečiosios šalies muitinės įstaigos (diferencijuotos kompensacijos atveju). arba Patvirtintos kontrolės ir priežiūros institucijos sertifikatas. Eksportas be kompensacijos: Lydraštis (nurodomi visi teikiami dokumentai) Eksporto licencijos "Turėtojo egzempliorius" Kiti dokumentai (išskirtiniais atvejais, kai taikomos atskirų EK reglamentų nuostatos)
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu