Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS30015

Suteikia teisę verstis šia veikl 1) privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu; 2) privalomuoju higienos įgūdžių mokymu; 3) privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai; 4) visuomenės sveikatos saugos ekspertize; 5) poveikio visuomenės sveikatai vertinimu; 6) kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridinis asmuo, organizacija ar jų filialas, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigto juridinio asmens filialas Lietuvos Respublikoje (toliau – paslaugų teikėjas arba juridinis asmuo); 1. Paslaugų teikėjas pateikia nustatytos formos paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija nagrinėja paraišką ir pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 5. Kompetentinga institucija priima sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotų licencijų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę verstis atitinkamų rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veikla, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įvykdytų reikalavimų ar sąlygų, būtinų licencijai gauti, pripažinimo Lietuvos Respublikoje.
Terminai
0
1. Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui per 30 dienų nuo visų licencijai gauti pateiktinų dokumentų gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos. 2. Jeigu nagrinėjant pareiškėjo pateiktus dokumentus, nustatoma trūkumų, Akreditavimo tarnyba ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus. Trūkumus pareiškėjas turi pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Akreditavimo tarnybos rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. 3. Akreditavimo tarnyba per 30 dienų priima sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotų licencijų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę verstis atitinkamų rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veikla, taip pat kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įvykdytų reikalavimų ar sąlygų, būtinų licencijai gauti, pripažinimo Lietuvos Respublikoje.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas licenciją atsiimant vietoje – 51EUR/176,09 Lt; Licencijos išdavimas licenciją atsiunčiant paštu –58EUR/200,26Lt; Licencijos dublikato išdavimas licenciją atsiimant vietoje – 13EUR/44,89Lt; Licencijos dublikato išdavimas licenciją atsiunčiant paštu – 19EUR/65,60Lt; Licencijospatikslinimas licenciją atsiimant vietoje – 46EUR/158,83Lt; Licencijospatikslinimas licenciją atsiunčiant paštu – 53EUR/182,99Lt;

Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
1. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška išduoti licenciją (-as), kurioje nurodom 1.1. bendroji informacija apie juridinį asmenį (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas); 1.2. paraiškos užpildymo data ir numeris; 1.3. kontaktinio asmens duomenys (vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas); 1.4. licencijuojamos veiklos rūšis (-ys) pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2010, Nr. 57-2809) 43 straipsnį; 1.5. pridedami dokumentai (nurodomas ir kiekvieno dokumento lapų skaičius); 2. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopija; jeigu licencijuojamą veiklą vykdys filialas, pateikiama filialo nuostatų kopija; 3. Juridinio asmens, norinčio gauti licenciją, darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ių) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašas (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), licencijuojamos veiklos rūšis (-ys)) bei jo (jų) išsilavinimo, kvalifikacijos ir patirties atitiktis Nuostatų VI skyriuje nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os); 4. Įrangos ir priemonių sąrašas, patvirtintas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantis, kad juridinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą; 5. Juridinis asmuo vietoj šių aukščiau nurodytų dokumentų turi teisę pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas, kaip Nuostatuose nustatytos sąlygos licencijai (-oms) gauti, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi. 6. Juridinis asmuo, turintis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą licenciją ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia jo kopiją. Akreditavimo tarnyba raštiškai pripažįsta šį dokumentą Lietuvos Respublikoje, leisdama verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu