Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams

Leidimo kodas:: PAS30366

Veterinarinis įvežimo dokumentas (VID) gyvūnams išduodamas fiziniam arba juridiniam asmeniuiatlikus gyvūnų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste. VID (forma) gyvūnams yra sudarytas iš I, II ir III dalių. VID (forma) gyvūnams I dalį pildo importuotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą. VID (forma) gyvūnams II dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą. VID (forma) gyvūnams III dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba gyvūnų siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas. Pastaba: VID gyvūnams nepildomas, kai yra vežami iš trečiųjų šalių ne komerciniais tikslais gyvūnai augintiniai, kuriems taikomi 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1). Įgyvendinant Reglamento 576/2013 nuostatas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-1144/1B-969 “Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” aprašo reikalavimai.”
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
VID gyvūnams I dalis turi būti užpildyta ir pateikiama iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu), ne vėliau kaip 24 val. prieš atvykstant gyvūnų siuntai į pasienio veterinarijos postą. Pasienio veterinarijos poste gyvūnų siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama VID gyvūnams I dalis (originalas) ir veterinarijos sertifikatas (originalas). VID I dalį galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. Kontaktinis asmuo vyriausiasis specialistas Stepas Gilys, el. paštas: isis@vet.lt, tel. (8 5) 249 1640.
Terminai
0
VID (forma) gyvūnams pildomas visoms gyvūnų siuntoms, importuojamoms ar vežamoms tranzitu iš trečiųjų šalių per Europos Bendrijos teritoriją, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Mokesčiai

VID gyvūnams importo atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 159-7522) valstybės rinkliava: 4.2959. už valstybinę veterinarinę kontrolę importo atveju: 4.2959.1. galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, triušių, laukinių paukščių, kailinių žvėrelių, laukinių šernų ir laukinių atrajotojų: 4.2959.1.1. siuntą iki 6 tonų 55,03 Eur(190 Lt) 4.2959.1.2. siuntą nuo 6 iki 46 tonų 55,03 Eur(190 Lt), papildomai9,27 Eur(32 Lt) už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną 4.2959.1.3. siuntą, viršijančią 46 tonas 420,24 Eur(1451 Lt) 4.2959.2. kitų 4.2959.1 punkte nenurodytų gyvūnų: 4.2959.2.1. siuntą iki 46 tonų 55,03 Eur(190 litų) 4.2959.2.2. siuntą, viršijančią 46 tonas 420,24 Eur(1451 Lt); 4.2959.6. už siuntą gyvūnų iš Naujosios Zelandijos 5,21 Eur(18 Lt) už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip30,12 Eur(104 Lt) ir ne daugiau kaip349,86 Eur(1208 Lt) už siuntą; 4.29510. valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju: 4.29510.1. gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos poste 30,12 Eur(104 Lt) 4.29510.2. pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą 20,27 Eur(70 Lt)

Reikalingi dokumentai
VID (forma) gyvūnams I dalį pildo importuotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu