Veterinarijos sertifikatas eksportui

Leidimo kodas:: PAS30539

Veterinarijos sertifikatus eksportui išduoda atitinkamos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT) arba pasienio veterinarijos posto (toliau – PVP), kurių veiklos teritorijoje yra gaminami arba saugomi gyvūniniai produktai, laikomi gyvūnai, tam įgaliotas valstybinis veterinarijos gydytojas (toliau – veterinarijos gydytojas). Veterinarijos sertifikato išdavimo klausimas svarstomas tik ūkio subjektui teritorinei VMVT ar PVP elektroniniu paštu, faksu, paštu ar tiesiog raštu pateikus prašymą išduoti veterinarijos sertifikatą ir visą reikalingą informaciją ir dokumentus apie gyvūninį produktą ar gyvūną (-us). Gyvūniniai produktai iš Lietuvos Respublikos (toliau – LR) eksportuojami arba reeksportuojami į trečiąją šalį turi atitikti specialiuosius, trečiosios šalies teisės aktais nustatytus, importo reikalavimus atitinkamiems gyvūniniams produktams ir nepažeisti susitarimų ar memorandumų nuostatų. Produkcijos gamintojai (gyvūninio maisto tvarkymo subjektai), norintys vykdyti eksportą turi būti susipažinę ir žinoti trečiųjų šalių eksporto reikalavimus bei jų laikytis kaip nustato 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. LR valstybinė veterinarijos kontrolė vykdoma, pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentuojančius teisės aktus, o esant pareikalavimui gali būti atliekamas patikrinimas ir pagal trečiosios šalies reglamentuojančius teisės aktus (t.y. įvertinama įmonės rizikos grupė, savikontrolės ir atsekamumo sistemos, kenksmingų liekanų gyvūniniuose produktuose stebėsena, įvertinamas laboratorinių tyrimų ėmimo planas ir t.t.). Patikrinimo metu nustačius pažeidimus ir neatitikimus LR, ES ar trečiosios šalies teisės aktų reikalavimams, gyvūninio maisto subjektui yra taikomos atitinkamos korekcinės, tiekimo į rinką arba eksporto ribojimo priemonės. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai atsako už eksportuojamos produkcijos atitiktį, saugą pagal importuojančios šalies reikalavimus. Kai nėra žinių apie importuojamos šalies keliamus importo reikalavimus yra galimybė vykdyti eksportą, tačiau tik ūkio subjektui sutarus su importuojamos šalies produkcijos gavėju, kad krovinys tinka ir Lietuvoje išduodami veterinarijos dokumentai tinkami ir bus priimti į trečiąją šalį. Neturint su trečiąja šalimi suderinto sertifikato išduodamas pavyzdinės formos veterinarijos sertifikatas, paimama laisvos formos deklaracija iš ūkio subjekto, kad neturės pretenzijų VMVT, jei išrašytas sertifikatas bus netinkamas ir produkcija nebus įleista į trečiąją šalį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas turi kreiptis į teritorinę VMVT dėl patikros, ar jis atitinka importuojančios šalies reikalavimus. Pateikti teritorinei VMVT ar PVP užpildytą nustatytos formos prašymą su visais reikalingaisdokumentais.
Terminai
0
Teritorinė VMVT, gavusi ūkio subjekto pranešimą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina ūkio subjekto atitiktį importuojančios šalies reikalavimams. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi išduoti veterinarijos sertifikatą per 1 darbo dieną nuo pilnai užpildyto prašymo gavimo (pateikus visus nurodytus dokumentus).
Mokesčiai

Eksporto sertifikato išdavimas gyvūnų siuntai - 28 Eur; veterinarijos sertifikato išdavimas nekomerciniais tikslais (kelionė su šeimininku) gabenant gyvūnus augintinius - 7,2 Eur; gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.416 papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą - 8,6 Eur.

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas ir visi nurodytidokumentai
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu