Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas (ADR)

Leidimo kodas:: PAS30678

ADR sertifikatai išduodami visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies (2013 m. redakcija) reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiamas prašymas ir reikalingi dokumentai.
Terminai
0
Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos ar transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.
Mokesčiai

5,70 Eur

Reikalingi dokumentai
ADR sertifikatas išduodamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai. Prie prašymo pridedama: 1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija. 2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė). 3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo). 4. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu