Transporto priemonių tipo patvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30673

Gamintojams, siekiantiems į rinką tiekti naujas transporto priemones, sudaryta galimybė savo realizuojamoms transporto priemonėms atlikti atitikties įvertinimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Gamintojas ir įgaliotasis gamintojo atstovas, siekiantis gauti nacionalinį tipo patvirtinimo sertifikatą, Inspekcijai pateikia užpildytus dokumentus apie transporto priemonės techninius parametrus. Nacionalinius tipo patvirtinimo sertifikatus ir EB tipo patvirtinimo liudijimus ar jų dublikatus išduoda Inspekcijos Technikos skyrius (Švitrigailos g. 42, Vilnius).
Terminai
0
Nacionalinis tipo patvirtinimo sertifikatas ar Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimas galioja nuolat, kol Europos Sąjungos ar nacionaliniai norminiai teisės aktai nenurodo kitaip.
Mokesčiai

Naujo nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas apmokestinamas 144,00 Eur / 497,20 Lt suma. Naujo Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimo išdavimas apmokestinamas 637,00 Eur / 2199,43 Lt suma. Nacionalinio tipo patvirtinimo praplėtimo sertifikato išdavimas apmokestinamas 31,00 Eur / 107,04 Lt suma. Europos Bendrijos tipo patvirtinimo praplėtimo liudijimo išdavimas apmokestinamas 434,00 Eur / 1498,52 Lt suma.

Reikalingi dokumentai
Nacionaliniam ar mažos serijos nacionaliniam tipo patvirtinimui suteikti Inspekcijai pateikiama: 1. prašymas; 2. informacinio paketo dokumentų antraščių sąrašas; 3. informacinis paketas, kurį sudaro: 3.1. informacinis aplankas (I, II ir III dalys) kartu su technine informacija; 3.2. bandymų rezultatų aprašas (išskyrus O kategorijos transporto priemones); 3.3. Europos Bendrijos (toliau - EB) tipo patvirtinimo sertifikatų (liudijimų) ir (ar) pranešimų sąrašas, nurodomas informacinio aplanko trečioje dalyje, pagal EB direktyvą, reglamentą ar analogišką Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (toliau - JT EEK) taisyklę kiekvienai transporto priemonės klasei, pridedant EB tipo patvirtinimo sertifikatų (liudijimų) ir / ar pranešimų kopijas (kopijos gali būti pateikiamos skaitmeninėje laikmenoje); 3.4. papildomi bandymų pranešimai ar kiti dokumentai, kuriuos techninės tarnybos arba kitų valstybių įgaliotosios institucijos prideda prie informacinio aplanko; 3.5. transporto priemonės brėžiniai ir (ar) A4 formato nuotraukos (jei lapas didesnis, jis turi būti sulankstytas kaip A4 formato); 3.6. transporto priemonės tipo variantų ir versijų sąrašas; variantų ir versijų kombinacijos privalo turėti vienodą simbolių, nusakančių modifikacijas, skaičių; variantų ir versijų sudarymo lentelėje turi būti priskirta ir paaiškinta kiekviena kombinacijos simbolio reikšmė; 3.7. kita papildoma informacija (eksploatacijos instrukcija, atskirų mazgų surinkimo instrukcija ir kt.); 4. atitikties liudijimo pavyzdys (tik tvirtinant naują tipą) (pildant atitikties liudijimą nereikia rašyti raidžių EB); 5. įgaliojimai, suteikiantys teisę asmenims pasirašyti atitikties liudijimus; 6. reikiamas transporto priemonių skaičius (tik tvirtinant naują tipą). M, N ir O kategorijų transporto priemonių EB tipo patvirtinimui suteikti Inspekcijai pateikiama: 1. prašymas; 2. informacinio paketo dokumentų antraščių sąrašas; 3. informacinis paketas, kurį sudaro: 3.1. informacinis aplankas (I, II ir III dalys) pateiktas ne mažiau kaip 2 egzemplioriais, kartu su technine informacija, nurodyta Pagrindų direktyvos I ar III prieduose; 3.2. transporto priemonės brėžiniai ir (ar) A4 formato nuotraukos (jei lapas didesnis, jis turi būti sulankstytas kaip A4 formato); 3.3. informacija apie transporto priemonės sistemų, jų komponentų ar atskirų techninių mazgų elektroninę kontrolę (valdymą), jei tokią kontrolę turi; 3.4. EB tipo patvirtinimo sertifikatų (liudijimų) ir (ar) pranešimų sąrašas, nurodomas informacinio aplanko trečioje dalyje, pagal Pagrindų direktyvos IV ar XI priedą, pagal EB direktyvą, reglamentą ar analogišką JT EEK taisyklę kiekvienai transporto priemonės klasei, pridedant šių sertifikatų (liudijimų) ir (ar) pranešimų kopijas (kopijos gali būti pateikiamos skaitmeninėje laikmenoje); 3.5. bandymų rezultatų aprašas (išskyrus O kategorijos transporto priemones), nurodytas Pagrindų direktyvos VIII priede; 3.6. papildomi bandymų pranešimai ar kiti dokumentai, kuriuos techninės tarnybos arba kitų valstybių įgaliotosios institucijos prideda prie informacinio aplanko; 3.7. transporto priemonės tipo variantų ir versijų sąrašas; variantų ir versijų kombinacijos privalo turėti vienodą simbolių, nusakančių modifikacijas, skaičių; variantų ir versijų sudarymo lentelėje turi būti priskirta ir paaiškinta kiekviena kombinacijos simbolio reikšmė; 3.8. įgaliotų asmenų, turinčių teisę pasirašyti atitikties liudijimą, vardai, pavardės ir parašų pavyzdžiai; 3.9. EB atitikties liudijimo pavyzdys, nurodytas Pagrindų direktyvos IX priede (originalas). 4. reikiamas transporto priemonių skaičius (ne mažiau kaip 2 skirtingi pavyzdžiai), siekiant įvertinti gaminamų transporto priemonių atitiktį informaciniame aplanke nurodytiems duomenims ir specifikacijoms.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu