Statybą leidžiandys dokumentai statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti

Leidimo kodas:: PAS30645

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, Statytojas kreipiasi į Valstybinę teritorjų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, pateikdamas prašymą, nurodytus dokumentus bei rašytinius pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka (pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijai). Pagal kompetenciją projektą tikrina statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 9 priedo 1, 3, 4, 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai. Projekto patikrinimo procedūros atliekamos analogiškos, nurodytoms Reglamento IV skyriuje procedūroms. Savo pritarimus projektui subjektai paskelbia IS "Infostatyba". Visiems projektą tikrinusiems subjektams pritarus projektui, Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui atsakymas įteikiamas per IS "Infostatyba", raštu arba el. paštu.
Terminai
0
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per: 1) 45 darbo dienas - leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį; 2) 30 darbo dienų - leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį, rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui; 3) 15 darbo dienų - kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais, atvejais; 4) 10 darbo dienų - leidimas tęsti sustabdytą statybą.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
Norint gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą: 1. prašymas (statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. D1-826 (toliau - Reglamentas) 1 priedas); 2. LR statybos įstatymo 23 str. 7 ar 8 d. nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); 3. Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. Norint gauti rašytinį pritarimą LR statybos įstatymo 20 str. 1 d. 4-13 p. nurodytiems projektams, (statinio, suprojektuoto įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, statybos atveju): 1. prašymas (Reglamento 3 priedas); 2. LR statybos įstatymo 23 str. 10 d. nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); 3. Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. *Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas. .
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu