Sprendimas dėl Stebėsenos plano derinimo

Leidimo kodas:: PAS30137

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio atliekamas Stebėsenos planų derinimas. Įvertinami parinkti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų atlikimo periodiškumas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinis ar juridinis asmuo teikia: 1. Prašymą dėl Stebėsenos plano derinimo. 2. Stebėsenos planą, parengtą pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašo) IV skyriaus reikalavimus
Terminai
0
Sprendimas dėl Stebėsenos plano derinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 30 punkte nurodyti dokumentai ir/ar duomenys, nuo visų dokumentų ir/ar duomenų gavimo dienos.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas (laisvos formos) dėl Stebėsenos plano derinimo. 2. Stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus. Stebėsenos planas sudaromas ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančiai teritorijai (ne mažesniu masteliu kaip M 1:5000 su pažymėtomis antenų spinduliavimo kryptimis bei numatomais elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškais, nurodant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų atlikimo periodiškumą pagal Aprašo 42 punkto reikalavimus). Stebėsenos plane nurodomi taškų adresai, padėtys pastatų ar kitų identifikuojamų objektų atžvilgiu ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
info@vilniausvsc.sam.lt, +370 5 264 9676

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu