Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimas

Leidimo kodas:: PAS30461

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimas ir sprendimo priėmimas reikalingas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl planuojamos ūkinės veiklos programos tvirtinimo / sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo. Kartu su prašymu pateikiama išsami informacija ir dokumentai apie planuojamą ūkinę veiklą, vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 "Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo". Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo", apie planuojamą ūkinę veiklą turi informuoti visuomenę. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi ir išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo programą, apie jos patvirtinimą informuoja poveikio aplinkai dokumentų rengėją / Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi ir išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams raštu pateikia sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas poveikio aplinkai vertinimo programas ir priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių skelbiama interneto svetainėje http://gamta.lt.
Terminai
0
Poveikio aplinkai vertinimo programa patvirtinama per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei informacija pateikta tinkamai. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimamas per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei informacija pateikta tinkamai. Jeigu sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos priėmimui pasitelkiami konsultantai, sprendimas priimamas per 50 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei informacija pateikta tinkamai.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl planuojamos ūkinės veiklos programos tvirtinimo. Poveikio aplinkai vertinimo programa, parengta vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 "Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo". Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo programos. Prašymas dėl sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 "Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo". Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Dokumentai teikiami popieriniame ir skaitmeniniame formate.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu