Peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30210

Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatą privalo turėti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienyje įregistruotų juridinių asmenų filialai, Lietuvoje išgaunantys ar tiekiantys gamtinius sveikatos veiksnius, skirtus išoriškai naudoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, siekiantis gauti peloidų sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia: 1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją; 2. žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją; 3. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti peloidus, kuriame turi būti nurodyta: 3.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus; 3.2. peloidų telkinio pavadinimas, vietovės pavadinimas, adresas, identifikavimo numeris; 3.3. peloido pavadinimas (durpės, sapropelis ar kt.); 4. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta: 4.1. peloidų susiskaidymo laipsnis, proc.; 4.2. organinių medžiagų kiekis, proc.; 4.3. kiti pagrindiniai peloidų fiziniai ir cheminiai rodikliai. 5. Pareiškėjas taip pat turi pateikti Radiacinės saugos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad gamtinių sveikatos veiksnių radioaktyvioji tarša neviršija HN 85:2011 nustatytų radionuklidų tūrinio aktyvumo lygių.
Terminai
0
1. Kauno visuomenės sveikatos centras (toliau - Centras) per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prašyme nurodytu būdu praneša pareiškėjui, kad dokumentai yra gauti ir, jei pareiškėjas pateikia ne visus nurodytus dokumentus ir (ar) pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos, informuoja apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus bei apie tai, kad sertifikato išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, prašymas išduoti sertifikatą nenagrinėjamas ir pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis. 2. Centras, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išduoda pareiškėjui jūros vandens, mineralinio vandens arba peloidų sertifikatą (toliau - sertifikatas). Centras sertifikatą pareiškėjui išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos. 3. Centras, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, neišduoda sertifikato ir per 3 darbo dienas praneša apie tai pareiškėjui ir informuoja jį apie teisę skųsti sprendimą neišduoti sertifikato.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava nenumatyta.

Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas. 2. Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją; 3. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopija; 4. Prašymas (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti peloidus, kuriame turi būti nurodyta: 4.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus; 4.2. peloidų telkinio pavadinimas, vietovės pavadinimas, adresas, identifikavimo numeris; 4.3. peloido pavadinimas (durpės, sapropelis ar kt.); 5. Laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta: 5.1. peloidų susiskaidymo laipsnis, proc.; 5.2. organinių medžiagų kiekis, proc.; 5.3. kiti pagrindiniai peloidų fiziniai ir cheminiai rodikliai. 6. Radiacinės saugos centro išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad gamtinių sveikatos veiksnių radioaktyvioji tarša neviršija HN 85:2011 nustatytų radionuklidų tūrinio aktyvumo lygių
Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Jeigu pareiškėjas pageidauja sertifikatą gauti paštu, tai turi nurodyti prašyme.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu