Pavojingų atliekų tvarkymo licencija

Leidimo kodas:: PAS30011

Pavojingų atliekų surinkimas; pavojingų atliekų laikymas; pavojingų atliekų šalinimas; pavojingų atliekų naudojimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Įmonė, norinti gauti Licenciją pavojingų atliekų tvarkymui pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai Paraišką pavojingų atliekų tvarkymo licencijai išduoti ar koreguoti licencijos priedą ir Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684, 14 punkte nurodytus dokumentus. Paraišką ir dokumentus galima pateikti naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (ALIS) arba paraiška ir į kompiuterinę duomenų laikmeną įrašyti dokumentai pateikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu
Terminai
0
Įmonėms pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išduodamos, koreguojami jų priedai arba motyvuotai atsisakoma jas išduoti ar koreguoti jų priedus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti ar koreguoti jų priedus, gavimo.
Mokesčiai

144,81 Eur (500 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos paraiška ir duomenys apie numatomas tvarkyti pavojingas atliekas. TIPK ar Taršos leidimo (toliau - Leidimas) kopija kartu su atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano bei banko garantijos ar draudimo liudijimo (poliso) kopijomis. Leidimo ir atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano kopijos nereikia pateikti, jeigu pagal Atliekų tvarkymo įstatymą šie dokumentai vykdomai veiklai nereikalingi; Veiklos draudimo poliso nustatyta tvarka patvirtinta kopija; Atsakingų darbuotojų mokymo kursų baigimą patvirtinančių ir galiojančių pažymėjimų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti pavojingų atliekų surinkimo, laikymo, šalinimo ar naudojimo veiklą, kopijos; Įmonės vadovo pasirašytas ir įmonės antspaudu patvirtintas dokumentas (pažyma), patvirtinantis, kad darbuotojai, kurių mokymo kursų baigimą patvirtinančių ir galiojančių pažymėjimų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti pavojingų atliekų surinkimo, laikymo, šalinimo ar naudojimo veiklą, kopijos pateikiamos dirba įmonėje arba nustatyta tvarka patvirtinta darbo sutarties su kitu asmeniu, turinčiu teisę vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, nustatyta tvarka patvirtinta kopija; Deklaracija (laisva forma), patvirtinta įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu, kurioje patvirtinama, kad įmonė paraiškos pateikimo metu nėra pažeidusi pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų ir yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos arba šalies, kurioje ji registruota, įstatymus.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu