Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30521

Sąlygas privalo gauti Naudotojai: 1. išgaunantys ar planuojantys išgauti 103 m ar daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) stacionariosiomis ir (ar) mobiliosiomis vandens išgavimo priemonėmis iš upės, kurios vidutinis debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s, ir (ar) mažesnio kaip 5 ha ploto nepratekamo vandens telkinio (nepratekamo ežero, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio) ir (ar) mažesnio kaip 3 ha ploto pratekamo vandens telkinio; 2. išgaunantys ar planuojantys išgauti vandenį mobiliosiomis vandens išgavimo priemonėmis iš didesnio debito ar ploto paviršinių vandens telkinių, nei nustatyta 2.1 punkte: 2.1. iš nepratekamo paviršinio vandens telkinio - 100 m3 ir daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) arba 5000 m3 ir daugiau vandens per metus; 2.2. iš upės, tvenkinio, užtvenkto ar pratekamo ežero – 200 m3 ir daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) arba 10000 m3 ir daugiau vandens per metus. Sąlygos netaikomos išgaunant ar planuojant išgauti vandenį: 1. iš dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių, įrengtų Naudotojo sklype; 2. iš tvenkinių ir užtvenktų ežerų, kai vandens išgavimas yra numatytas nustatyta tvarka patvirtintose tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse, parengtose vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis (LAND 2-95), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“; 3. stacionariosiomis vandens išgavimo priemonėmis, kai pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, arba Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus privalomas leidimas išgauti vandenį; 4. gaisrų gesinimui. Sąlygos peržiūrimos, atnaujinamos ar panaikinamos Aplinkos apsaugos agentūra ar Naudotojo iniciatyva, pakeitus vandens išgavimo įrenginį ir (ar) priemonę, vandens išgavimo vietą, pasikeitus Naudotojui, vandens telkinio režimui, aplinkosaugos reikalavimams, Naudotojui pažeidus Sąlygas.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Vandens naudotojo paraiškos paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygoms gauti priėmimas ir registravimas. Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimas.
Terminai
10
10 d. d.
Reikalingi dokumentai
Naudotojas lietuvių kalba užpildytą paraišką Sąlygoms gauti (1 priedas) pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Su paraiška Sąlygoms gauti pateikiama: 1. schema, parengta žemėlapyje masteliu M1:10 000 arba M1:5 000. Aprašant schemoje išgavimo vietą (pvz., dešinysis/kairysis X upės krantas, išgavimo atstumas nuo kranto ir pan.), nurodyti vandens išgavimo priemonės įrengimo ar jos manevravimo vietas, žemės sklypus, jų plotus ar kitus objektus, kur bus naudojamas išgaunamas vanduo; 2. stacionariosios vandens išgavimo priemonės dokumentai (statinio projektas ar techniniai dokumentai ir pan.); 3. mobiliosios vandens išgavimo priemonės techniniai dokumentai. Už teisingų duomenų pateikimą atsako paraišką sąlygoms gauti pateikęs Naudotojas. Apie ketinimą išgauti vandenį Naudotojas turi raštu informuoti savivaldybę ir paviršinio vandens telkinio savininką ir (ar) valdytoją, pateikdamas paraiškos Sąlygoms gauti kopiją.
Prašymo forma
Interesanto kreipimasis.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Hidrografinio tinklo skyrius
+37070662014

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu