Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30473

Ūkio subjektai, vykdantys pašarų veiklą, turi būti patvirtinami, jeigu: 1. gamina ir (arba) tiekia rinkai pašarų priedus, kuriems taikomas reglamentas (EB) Nr. 1831/2003, ir nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje: 1.1. gamina ir tiekia rinkai pašarų priedus - PPG; 1.2. tiekia rinkai pašarų priedus - PPT; 5.2. gamina ir (arba) tiekia rinkai premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje: 2.1. gamina ir tiekia rinkai premiksus - PG; 2.2. tiekia rinkai premiksus - PT; 3. gamina tiekimui rinkai arba gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus arba premiksus, nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje: 3.1. gamina tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus - KPG; 3.2. gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus - KPS.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas, norintis gauti patvirtinimą, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus. 2. Už patvirtinimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. 3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją. 4. Teritorinė VMVT atlieka ūkio subjekto patikrinimą veiklios vietoje*. 5. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl ūkio subjekto patvirtinimo. 6. Ūkio subjektas įtraukiamas į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą. *Tikrinti ūkio subjekto veikos vietoje neprivaloma, jei ūkio subjektas savo patalpose nelaiko pašarų priedų ir premiksų, o tik tiekia juos rinkai.
Terminai
0
Teritorinė VMVT patikrina ir įvertina ūkio subjekto pateiktus dokumentus ir ūkio subjekto (juridinio asmens) įregistravimo duomenis Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir / ar pateiktuose dokumentuose nepakanka informacijos, informacija netiksli, apskrities ar miesto VMVT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja ūkio subjektą ir nurodo, kokie nustatyti trūkumai. Ūkio subjektui pateikus visus nurodytus dokumentus ir / ar informaciją, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos apskrities ar miesto VMVT atlieka ūkio subjekto patikrinimą veiklos vietoje, kurio metu surašomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos patikrinimo aktas ir su juo supažindinamas ūkio subjektas ar jo atstovas. Jei Teritorinė VMVT, tikrindama pateiktus dokumentus ar ūkio subjektą veiklos vietoje, nustato, kad ūkio subjektas neatitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priede nustatytų reikalavimų, suteikiamas ne trumpesnis kaip 14 dienų terminas trūkumams pašalinti. Ūkio subjektas, pašalinęs nurodytus trūkumus, apie tai raštu informuoja teritorinę VMVT ir, jeigu būtina, pateikia trūkumų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.
Mokesčiai

ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimas - 197,52 Eur (682 Lt) ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimas - 127,14 Eur (439 Lt) ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimas - 86,6 Eur (299 litai) ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimas - 581 litas (168,27 Eur) ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimas - 496 litai (143,65 Eur) ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimas - 358 litai (103,68 Eur) ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimas - 528 litai (152,92 Eur) ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimas - 79,35 Eur (274 Lt) ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimas - 103,1 Eur (356 Lt) ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimas - 58,79 Eur (203 Lt)

Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektai, norintys gauti patvirtinimą, atitinkamai teritorinei VMVT pateikia: 1. prašymą; 2. dokumentus ir duomenis, susijusius su numatoma vykdyti veikla: 2.1. fizinio asmens verslo liudijimo kopiją, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymos kopiją, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją (išskyrus juridinius asmenis); 2.2. ūkio subjekto patalpų, įrangos, teritorijos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemas ir technologinio proceso aprašymą; 2.3. informaciją apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą; 2.4. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos aprašymą; 2.5. dokumentą, liudijantį, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją; 2.6. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų laikymo ir vežimo sąlygas; 2.7. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų apskaitą; 2.8. pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymą. 3. Visi nurodyti dokumentai turi būti sunumeruoti ir įrišti (išskyrus prašymą) bei pateikti kaip dokumentų rinkinys. Jei ūkio subjektai nelaiko pašarų priedų ir premiksų savo patalpose, o tik tiekia juos rinkai, tai tokie ūkio subjektai patvirtinimui gauti teritorinei VMVT pateikia: 1. prašymą; 2. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų apskaitą; 3. pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymą. * Prieš suteikiant patvirtinimą, ūkio subjektas privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir pateikti teritorinei VMVT rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu