Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas

Leidimo kodas:: PAS30482

Atestavimo tikslas yra įvertinti ir patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą, jo vertės požyius bei autentiškumą, kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamas veiklos rūšis, sritis, specializacijas bei skatinti jų kvalifikacijos kėlimą; apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetetingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių. Atestavimo tvarką reglamentuoja Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklės (toliau - Taisyklės), patvirtintos LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 14.įsakymu Nr. ĮV-146 bei Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumenus atestavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), patvirtintas LR Kultūros ministro ir LR Aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-453/D1-445. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas (toliau - Atestatas) suteikia teisę specialistui vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, parengti tvarkomųjų paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę pagal veiklos rūšis, sritis ir specializacijas, nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestate (toliau - Atestatas), rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams, rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus. Specialistų atestavimą organizuoja ir tvarko Kultūros paveldo departamentas (toliau - Departamentas). Atestuojamojo specialisto profesinių ir teisinių žinių įvertinimą atlieka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestavimo komisija (toliau - Komisija) pagal Departamento direktoriaus patvirtintus testų klausimus ir pokalbio metu. Atestuojamasis pildo kiekvienai veiklos rūšiai parengtą atskirą testą. Atestato galiojimas gali būti panaikinamas šiais atvejais: -už nustatytą (-us) įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo objektų apsaugą, reikalavimų pažeidimą (-us), vykdant veiklą pagal Atestate nurodytas veiklos rūšis, sritis ir specializacijas; -už sprendimą, sukėlusį arba galintį sukelti kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių praradimą; -paaiškėjus, kad atestavimui pateikti duomenys neatitinka tikrovės. Atestuojamos veiklos rūšys ir specializacijos : 1.Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas: -archeologijos tyrimai; -architektūros natūriniai tyrimai; -polichromijos tyrimai; -architektūros konstrukcijų tyrimai. 2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui: -architektūros projektai; -architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai; -architektūros konstrukcijų projektai; -inžinerinių komunikacijų projektai; -inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo projektai. 3.Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui: -akmens mūro, naturalaus akmens plytų mūro darbai; -medinių konstrukcijų darbai; -medžių apdailos ir stalių gaminių darbai; -metalo gaminių ir metalo konstrukcijų darbai; -molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir konstrukcijų darbai; -dekoratyvinės angos, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių darbai; -stogo dangų darbai; -teritorijų elementų darbai. 4.Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimui: -tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji ekspertizė; - tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų specialioji ekspertizė; -nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė (pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį): -archeologinio bei povandeninio nekilnojamojo kultūros paveldo; -mitologinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo; -inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo; -dailės nekilnojamojo kultūros paveldo. 5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui. 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimui: -nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų (išskyrus archeologinio paveldo vietų, kompleksų ir vietovių teritorijų ir apsaugos zonų ribų planų) rengimui; -archeologinio paveldo vietų, kompleksų ir vietovių teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimui. Atestatai išduodami veiklai šiose srityse: objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiose kultūros paveldo teritorijoje ar saugomoje vietovėje; kultūros paveldo objektuose; kultūros paminkluose.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dokumentai pateikiami Departamentui adresu Šnipiškių g. 3, Vilniuje, pristatant tiesiogiai į 114 ar 306 kabinetus arba pašto korespiondencijos siunta, arba siunčiami elektroniniu PDF ar JPG formatu elektroninio pašto adresu centras@heritage.lt , arba pateikiami per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, arba , sukūrus Kultūros paveldo elektrioninių paslaugų informacinę sistemą, - per šią sistemą. Žinios apie atestuotus specialistus, Atestato išdavimą, papildymą, galiojimo pratęsimą, galiojimo panaikinimą bei pripažinimą netekusiu galios bei apie atestavimo tvarką skelbiamos Departamento interneto tinklapyje www.kpd.lt
Terminai
0
1. Departamentas, gavęs asmens prašymą bei kitus nurodytus Taisyklėse ar Apraše dokumentus, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo elektroniniu paštu ar pašto korespondencijos siunta išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. 2. Kvietimas į posėdį atestuojamiesiems asmenims ar atestuotiems specialistams išsiunčiamas pašu ar el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio. 3. Motyvuotas Komisijos sprendimas įforminamas protokolu, kuris surašomas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvykusio posėdžio. 4. Jei specialistas netatestuojamas arba specialistas atestuojamas, bet jam suteikiama žemesnė nei prašoma kvalifikacinįė kategorija, arba suteikiama prašoma kvalifikacinė kategorija, bet nurodoma tik dalis prašomų veiklos rūšių ir specializacijų, Departamentas per 10 dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos jam išsiunčia Komisijos posėdžio protokolo išrašą. 5. Asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo atestuotis ar pratęsti atestatą ir kitų reikiamų dokumentų pateikimo užregistravimo dienos, turi būti išduotas Atestatas arba informuotas apie Komisijos pateiktą išvadčą asmens neatestuoti. 6. Asmenims, siekiantiems gauti Atestatą specialijo planavimo dokumentams rengti, atestavimo procedūra turi būti pradėta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo prašymo atestuoti užregistravimo dienos ir Atestatas išduodamas per 10 dienų. 7. Jei Atestato galiojimas nepratęsiamas, Departamentas per 10 dienų nuo komisijos išvadų pateikimo dienos specialistui išsiunčia Komisijos posėdžio protokolo išrašą. 8. Vadovaujantis Komisijos išvadomis atestuotiems specialistamas Atestatai išduodami ir pratęsiami Departamento direktoriaus įsakymais. Departamento direktorius įsakymą dėl specialistų atestavimo priima per 15 dienų terminą, negavus skundo dėl Komisijos išvadų arba skundo netenkinus. Atestatai galioja ir jų galiojimo laikas pratęsiamas 5 metams. 9. Komisijai pateikus motyvuotas išvadas panaikinti Atestato galiojimą, Departamentas per 10 dienų nuo komsijos išvadų pateikimo dienos jam išsiunčia Komisijos posėdžio protokolo išrašą. 10. Atestatas, kurio galiojimas panaikintas, per 5 dienas nuo pranešimo iš Departamento apie Departamento direktoriaus įsakymą gavimo dienos turi būti grąžintas Departamentui. 11. Specialistas, kurio Atestato galiojimas panaikinntas, gali pateikti prašymą Komisijai jį atestuoti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo Atestato panaikinimo dienos. 12. Atestatą praradęs specialistas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo praradimo dienos praneša Departamentui. 13. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie Atestato praradimą gavimo dienos Departamento direktoriaus įsakymu Atestatas pripažįstamas netekusiu galios. 14. Specialistas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, per 15 darbo dienų gali jį apskųsti Departamento direktoriui. 15. Skundas dėl Komisijos išvadų turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo pateikimo dienos. Nustačius, jog atestavimas vyko pažeidžiant Taisyklių ar kitų teisės aktų reguliavimus, per 20 dienų nuo skundo išnagrinėjimo dienos specialistas atestuojamas pakartotinnai.
Mokesčiai

Vienas iš reikiamų dokumentų, pridedamų prie prašymo, yra dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimą. Valstybinę rinkliavą už atestato išdavimą 40.55 € reikia pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Valstybinė rinkliava yra nustatyta Konkrečiuose valstybinės rinkliavos dydžiuose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 Mokėjimo pavedime ar kvite turi matytis įrašas: už Aatestato išdavimą, vardas, pavardė (vardas ir pavardė asmens, kuris siekia gauti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą)

Reikalingi dokumentai
Asmuo , siekiantis gauti atestatą , Departamentui pateikia : -prašymą atestuoti (pagal Taisyklių 1 priedą ir Aprašo 1 priedą), nurodyti elektroninio pašto adresą; -išsimokslinimo (išsilavinimo) dokumentą (diplomą, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų sertifikatų ir kt.) kopijas; -Aplinkos ministerijos išduotą aukštojo mokslo pripažinimo pažymėjimo originalą ir kopiją, jei architekto diplomas įgytas Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką), Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį (taikoma specialistams, siekantiems gauti Atestatą specialiojo planavimo dokumentams rengti);. -studijų kokybės vertinimo centro pažymą apie užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimą arba Švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo kopiją jei architekto ar archeologo aukštojo mokslo diplomas įgytas užsienio valstybėse ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį (taikoma specialistas, siekantiems gauti Atestatą specialiojo planavimo dokumentams rengti); -atliktų nekilnojamuoase kultūros vertybėse darbų sąrašą (pagal Taiyklių 2 priedą); -rengtų specialiųjų planų ir tvarkybos darbų sąrašą (pagal Aprašo 2 priedą) (taikoma specialistams, siekantiems gauti Atestatą specialiojo planavimo dokumentams rengti); -asmens tapatybę ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; -dokumentus patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą; Asmuo taip pat turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą (albumus, nuotraukas, brėžinius, informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas irk t.) Asmuo, siekiantis pratęsti Atestato galiojimą, Departamentui pateikia: -prašymą pratęsti Atestato galiojimą (pagal Taisyklių 1 priedą ir Aprašo 1 priedą), nurodyti elektroninio pašto adresą; -atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per Atestao galiojimo laiką darbų sąrašą (pagal Taisyklių 2 priedą); -atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per Atestato galiojimo laiką darbų bei parengtų specialiųjų planų sąrašą (pagal Aprašo 2 priedą); dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą. Atestato galiojimo laikas gali būti pratęstas, jei per Atestato galiojimo laiką atestuotas specialistas ne mažiau kaip trejus metus vykdė veiklą pagal Atestate nurodytą veiklos rūšį, sritį ir specializaciją.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu