Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Leidimo kodas:: PAS30694

Licencija suteikia teisę neterminuotą laiką verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre; 4. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos; 5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas derinamas su Saugaus miesto departamentu, jei licenciją norima įsigyti tose prekybos ar viešojo maitinimo vietose, kuriose buvo nustatyti (arba galimi) viešosios tvarkos pažeidimai. Licencijos išduodamos įmonėms, neturinčioms mokestinių nepriemokų Valstybės biudžetui ir skolų VSD fondo biudžetui. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją, SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčia paklausimą į VMI. VMI per 10 darbo dienų privalo pateikti informaciją apie įmonių mokestines nepriemokas. Taip pat patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Terminai
0
Jei neteisingai ar nevisiškai užpildyta paraiška, pateikti ne visi dokumentai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša apie tai įmonei; Įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Mokesčiai

Išdavimas - 376 EUR. Papildymas, patikslinimas - 86 EUR.

Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Prašymas. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), patvirtintą notaro, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Sutikimą turi būti davę ir dauguma savininkų tų butų, kurie sienomis, grindimis ar lubomis ribojasi su įmonės patalpomis. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name. Valstybės įmonės Registrų centro išduotus namo aukštų planus, iš kurių galima nustatyti lubomis, sienomis ir grindimis besiribojančias patalpas (pateikiama, jei prekybos vieta įrengta daugiabučiame gyvenamajame name). Dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos, arba kasos kvitas, kuriuose matytųsi įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaita - faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti), ir vadovo parašu, įrodantis, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje, alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienerius metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis alkoholinių gėrimų prekybai kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose (Sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre). Orlaivių registracijos liudijimų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu, jeigu įmonė versis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais. Atitinkamo seniūno sutikimas prekiauti pilstomu alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru firminėje gamybos įmonės parduotuvėje. Registro centro pažyma apie pastato (patalpos) , kuriame vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla, teisinės registracijos kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu. Sutarties dėl komunalinių, maisto, antrinių žaliavų išvežimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu. Pateikiama tais atvejais, kai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ketinama viešojo maitinimo vietose, išskyrus prekybos centrus, kurie minėtas sutartis sudaro tiesiogiai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu