Licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30065

Ūkio subjektas, pageidaujantis verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla, privalo gauti licenciją.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikia reikalingus dokumentus. Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą. Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją (toliau - komisija), kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos direktoriui. Gavusi prašymą ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, komisija nagrinėja jų tinkamumą bei teisingumą ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys, raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 15 kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti. Tarnyba sprendimą dėl licencijos išdavimo priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos. Licenciją atsisakoma išduoti, jeigu ūkio subjektas neatitinka Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo nustatytų reikalavimų. Ūkio subjektas, prieš atsiimdamas licenciją, pateikia banko pažymą apie pradinio įnašo stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą sumokėjimą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Sprendimas dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
15 (Darbo dienos)
Licencijos turėtojas privalo per 15 darbo dienų raštu informuoti Tarnybą: 1. apie leidimo statybai (rekonstrukcijai) ar kito leidimo, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti struktūrinius pakeitimus grūdų saugyklose, gavimą; 2. apie bet kokį grūdų sandėliavimo technologijos pakeitimą ar naujos įdiegimą; 3. apie bet kokį duomenų, nurodytų dokumentuose, kurių pagrindu buvo išduota licencija, pasikeitimą.
3 (Darbo dienos)
Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, turi ne vėliau kaip per 3 d.d. kreiptis su prašymu į Tarnybą dėl licencijos dublikato išdavimo,
10 (Darbo dienos)
Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ar panaikinti licencijos galiojimą Tarnyba per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis.
Mokesčiai
86.0 (EUR)
už grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą

31.0 (EUR)
už patikslintos licencijos grūdų sandėlio veiklai, išdavimą

2.9 (EUR)
už licencijos dublikato išdavimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Paslaugos užsakovas turi pateikti: 1. Prašymą pagal tarnybos parengtą formą; 2. Įstatų kopiją ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo gali verstis grūdų priėmimo, apdorojimo, saugojimo veikla; 3. Dokumentų, patvirtinančių daiktinę teisę į grūdų talpyklas bei jų įrengimus, kopijas; 4. Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymas apie patalpų, įrengimų ir veiklos sąlygų atitiktį higieninių, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams; 5. Grūdų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir išsiuntimo technologinio proceso schemą ir duomenis apie laikomų grūdų kokybės ir saugos kontrolės organizavimą; 6. Dokumentus apie turto, kuriame sandėliuojami grūdai, apdraudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų bei civilinės atsakomybės draudimą; 7. Informaciją apie kokybės kontrolę atliekančių ūkio subjektų kvalifikaciją; 8. Paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitą, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir reikalingi asmens mokumui nustatyti, jei asmuo privalo šiuos dokumentus rengti; 9. Informaciją apie sandėlininką, nurodytą Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 11 straipsnyje; 10. Mokamąjį pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vida Timinskienė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėja
vida.timinskiene@vatzum.lt, +37052760342

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu