Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30031

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su bulvių, daržovių ir vaisių saugojimu, apdorojimu ir didmenine prekyba, ir pageidaujantys verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla, (toliau – Pareiškėjas) turi gauti Licenciją verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla (toliau - licencija).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonė ar ūkininkas, norintys gauti licenciją, Tarnybai pateikia reikalingus dokumentus. 2. Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą. 3. Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją, kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos vadovui. 4. Įmonė, ūkininkas, prieš atsiimdami licenciją, pateikia banko pažymą apie pradinio įnašo stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą sumokėjimą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Tarnyba sprendimą dėl licencijos išdavimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai
139.0 (EUR)
Už licencijos išdavimą pirmą kartą

60.0 (EUR)
Už licencijos pakartotinį išdavimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) parengtą formą; 2. Įmonės / ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija; 3. Įmonės steigimo dokumentų kopija, patvirtinta vadovo parašu ir įmonės antspaudu, jeigu ji antspaudą privalo turėti; 4. Dokumentų, patvirtinančių daiktinę teisę į bulvių, daržovių ir vaisių saugyklas bei jų įrenginius, kopijos; 5. Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymos apie patalpų, įrenginių ir veiklos sąlygų atitiktį higienos, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams; 6. Laikomų bulvių, daržovių ir vaisių priėmimo, apdorojimo, laikymo ir išsiuntimo technologinio proceso schema ir duomenys apie jų kokybės ir saugos kontrolės organizavimą, patvirtinti įmonės vadovo; 7. Dokumentai apie sandėlio, kuriame laikomos bulvės, daržovės ir vaisiai, turto apdraudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų bei civilinės atsakomybės draudimą; 8. Informacija apie kokybės kontrolės darbuotojų kvalifikaciją; 9. Paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir reikalingi įmonės mokumui nustatyti; 10. Prekių sandėliavimo taisyklių projektas; 11. Informacija apie sandėlininko paskyrimą su nurodytais sandėlininko duomenimis ir paskyrimo data; 12. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Prašymo forma
Prašymas išduoti Licenciją verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Arūnas Dereškevičius, Fitosanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.dereskevicius@vatzum.lt, +37052753121

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu