Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą

Leidimo kodas:: PAS28208

Suteikia teisę Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat valstybės narės piliečiams ir valstybės narėse įsteigtiems juridiniams asmenims teikti dokumentų saugojimo paslaugą kitiems asmenims, specialiai tam tikslui įrengtose dokumentų saugyklose užtikrinant dokumentų saugojimą pagal licencijos turėtojo sutartinius įsipareigojimus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus tiesiogiai, registruotu laišku arba per kontaktinį centrą. Dokumentai taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis. 2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras (toliau LVA) nagrinėja prašymą. 3. LVA kreipiasi į Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM dėl pažymos, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai. 4. LVA priima sprendimą ir elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie licencijos išdavimą ir prievolę sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą. 6. Viešai paskelbiama informacija apie licencijos galiojimą. 7. Licencija išduodama elektroninės formos.
Terminai
0
Licencijų išdavimas: LVA ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų dėl licencijos išdavimo gavimo dienos privalo dokumentus išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą ją išduoti. Dėl svarbių priežaščių licencijos išdavimo terminas gali būti pratęstas dar iki30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju LVA informuoja pareiškėją. Pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad licencija išduota. LVA per 5 darbo dienas nuo visų licencijai išduoti reikalingų dokumentų gavimo dienos siunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad dokumentai gauti. LVA, nustatęs, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ar pateikta nepakankamai informacijos, per 5 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją. Šiuo atveju dokumentų nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų (patikslintų) dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Licencijos patikslinimas: Licencijos turėtojas, pasikeitus juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, kodui, buveinės adresui arba fizinio asmens vardui, pavardei, asmens kodui, gyvenamosios vietos adresui, duomenims apie saugyklas, privalo per 5 darbo dienas pateikti LVA prašymą patikslinti licenciją ir pateikti dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijas. LVA privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, jų nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų (patikslintų), kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo dienos. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu: 1) licencijos turėtojas, raštu įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą dėl pažeidimų, per nurodytą terminą (ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų) jų nepašalina. Pašalinęs nustatytus pažeidimus, licencijos turėtojas raštu informuoja Lietuvos vyriausiąjį archyvarą, kuris per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir per 5 darbo dienas po patikrinimo priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. 2) licencijos turėtojas laikinai sustabdo licencijoje nurodytos paslaugos teikimą ir raštu kreipiasi dėl licencijos galiojimo sustabdymo. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu: 1) licencijos turėtojas nutraukia licencijoje nurodytos paslaugos teikimą ir raštu kreipiasi į Lietuvos vyriausiąjį archyvarą dėl licencijos galiojimo panaikinimo; 2) juridinis asmuo, turintis licenciją, likviduojamas, jam iškeliama bankroto byla ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka arba fizinis asmuo, turintis licenciją, mirė; 3) licencijos turėtojas per 3 mėnesius nuo licencijos galiojimo sustabdymo nepašalina nustatyto (nustatytų) pažeidimo (pažeidimų); 4) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, teikia licencijuojamą paslaugą; 5) paaiškėja, kad fizinis asmuo, turintis licenciją, yra nuteistas už sunkius ar labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
Mokesčiai

Išdavimas - 108,61 Eur (375 Lt) Patikslinimas - 16,22 Eur (56 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas (laisva forma), kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosiosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, prašymo padavimo data, prašomos licencijos rūšis, vadovo arba jo įgalioto asmens, pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė. 2. Informacija apie fizinio asmens arba juridinio asmens darbuotojų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir tai patvirtinančių dokumentų (diplomo, atestato, kvalifikacijos, kursų baigimo pažymėjimų ar liudijimų su jų priedais apie įgytų žinių įvertinimą, taip pat dokumentų, patvirtinančių darbo stažą licencijuojamoje veiklos srityje) kopijos. 3. Duomenys apie juridinio asmens vadovą (-us), nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą. 4. Dokumentų, kurių pagrindu fizinis arba juridinis asmuo naudojasi patalpomis, kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir dokumentų saugyklų statinių techninio projekto bendrųjų duomenų dokumentų kopijos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu