Licencija prekiauti antikvariniais daiktais

Leidimo kodas:: PAS28472

Licencija prekiauti antikvariniais daiktais
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Paslaugų teikėjas sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
Terminai
0
Kultūros paveldo departamentas išnagrinėja dokumentus ir priima sprendimą išduoti licenciją arba pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ne vėliau kaip per 20 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pareiškėjas nepateikia pažymos apie tai, kad juridinis asmuo neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama - Valstybinė mokesčių inspekcija) (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba mokesčio mokėtojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymui dėl atsiskaitymo turtu už šio mokesčio nepriemokas, delspinigius, baudas nagrinėti), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdo įsipareigojimus muitinei, institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ne vėliau kaip per 40 darbo dienų. Licencija išduodama neterminuotam laikui. Apie prekybos antikvariniais daiktais vietų adresų pasikeitimus licencijos turėtojas per 3 darbo dienas nuo šių adresų pasikeitimo turi raštu informuoti Kultūros paveldo departamentą.
Mokesčiai
31.86 (EUR)

Reikalingi dokumentai
Prašymas, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, prekybos antikvariniais daiktais vietų adresai, licencijuojamos veiklos pavadinimas, juridinio asmens vardu turinčio teisę veikti asmens kodas, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, patvirtinta juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir juridinio asmens vardu turinčio teisę veikti asmens parašu; Mokėjimo pavedimai su bankų žymomis arba kvitai, patvirtinantys, kad sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, turi būti pateikti atsiimant licenciją. Pažymos apie tai, kad juridinis asmuo neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama - Valstybinė mokesčių inspekcija) (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba mokesčio mokėtojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymui dėl atsiskaitymo turtu už šio mokesčio nepriemokas, delspinigius, baudas nagrinėti), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdo įsipareigojimus muitinei. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti dokumentai, kad juridinio asmens patalpos, kuriose numatoma vykdyti prekybą antikvariniais daiktais, atitinka teisės aktuose nustatytus higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus. Užsienio valstybių juridiniai asmenys gali prekiauti antikvariniais daiktais tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje yra įregistravę filialą ir turi išduotą licenciją.
Prašymo forma
-
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Dalia Krūminienė
dalia@heritage.lt, +37052734234

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu