Licencija organizuoti didžiąsias loterijas

Leidimo kodas:: PAS30281

Bendrovė, norinti organizuoti loterijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi gauti licenciją, kuri suteikia teisę organizuoti didžiąsias loterijas. Licencija organizuoti didžiąsias loterijas išduodama neterminuotam laikui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti gauti licenciją, pateiki Prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, pageidaujamos gauti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. Bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto)) kopijas. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopiją. Dokumentus, patvirtinančius nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo: - akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijas; - akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopiją; - banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijas; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu - turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijas, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopiją; - turto perdavimo bendrovei akto kopiją; - akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopiją; - turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijas. 4. Duomenis apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį): - bendrovės vadovo patvirtintą sąrašą, kuriame nurodomi duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), nurodant jų duomeni vardą ir pavardę, asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos). 5. Bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijas. 6. Bendrovės dalyvių, stebėtojų tarybos, valdybos narių, administracijos vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijas. 7. Už didžiųjų loterijų organizavimo licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava. Bendrovė, norinti patikslinti licenciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo, pateiki 1.Prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, lošimo organizavimo licencijos, kurią prašoma patikslinti, rūšis, jos išdavimo data ir numeris, kokie bendrovės rekvizitai pasikeitė ir nuo kada jų pasikeitimas įsigaliojo, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. 2.Dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą. Už lošimo organizavimo licencijos patikslinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą yra 908,25 Eur (3136 Lt) Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą yra 50,39 Eur (174 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nurodyta skiltyje "Veiksmai leidimui gauti".
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu