Licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas

Leidimo kodas:: PAS29883

Ūkio subjektai, neturintys Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos centro išduotos licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir ketinantys laikinai užsiimti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšimi (is) - vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, turi gauti Laikinąjį leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia Radiacinės saugos centrui nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus. Kompetentinga institucija - Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimo.
Terminai
0
Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai parengtų dokumentų gavimo Radiacinės saugos centras privalo išnagrinėti pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl Laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimo.
Mokesčiai

Už laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 243 Lt / 70,38 eur Laikinojo leidimo patikslinimas - 79 Lt / Laikinojo leidimo dublikato išdavimas - 79 Lt /

Reikalingi dokumentai
nustatytos formos prašymas (prašymo formą nustato Radiacinės saugos centras); motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas; radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas (įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos); darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos; radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas; radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarkos aprašas; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos aprašas, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, - ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas; vairuotojų, vykdančių vežimą, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos; informacija apie radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms vežti skirtas transporto priemones (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas (markė), modelis, valstybinės registracijos numeris, papildoma įranga, priemonės radiacinei saugai ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinei saugai užtikrinti); galiojančio dokumento, suteikiančio teisę verstis veikla, išduoto valstybėje narėje, kopija ir jo vertimas į lietuvių kalbą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Vidmantas Pailavičius Tel. 852105816
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu