Licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

Leidimo kodas:: PAS29881

Ūkio subjektai, ketinantys užsiimti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšimi - verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, turi gauti Licenciją verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia Radiacinės saugos centrui nustatytos formos paraišką ir joje nurodytus dokumentus. Kompetentinga institucija - Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją išdavimo.
Terminai
0
Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai parengtų dokumentų gavimo Radiacinės saugos centras privalo išnagrinėti pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl Licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją išdavimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 70,38 Eur (243 Lt) Licencijos patikslinimas - 23,46 Eur (81 Lt) Licencijos dublikato išdavimas - 23,46 Eur (81 Lt)

Reikalingi dokumentai
nustatytos formos paraiška (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras); motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas; darbuotojų radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo, arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos; darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos; šio dokumentų sąrašo 4 punkte išvardytų darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimo tvarkos aprašas; darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai; kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, radiacinės saugos instrukcijos; darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas; veiklos kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas; jeigu planuojama verstis veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, - kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie šiuos bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai; asmeninių apsaugos priemonių sąrašas (nurodomas pavadinimas, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data); jeigu būsima veikla gali lemti gyventojų apšvitą, numatytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės; radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tvarkos aprašas (jeigu planuojama veikla su uždaraisiais arba atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurie dėl veiklos specifikos bus vežami; kiekvieno darbuotojo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių paso arba lygiaverčio dokumento, išduoto valstybėje, kurioje įsteigtas darbuotojus komandiruojantis asmuo, su paskutinių 5 metų gautų apšvitų metinių dozių duomenimis kopijos, jeigu pareiškėjas neregistruotas Lietuvoje; darbuotojus komandiruojančio asmens sutarties su licencijos ar laikinojo leidimo turėtoju dėl būsimos veiklos kontroliuojamojoje zonoje, numatančios komandiruotų darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimą, kopija; išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius - sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu