Licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

Leidimo kodas:: PAS29880

Ūkio subjektai, ketinantys užsiimti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšimi (is) - gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, turi gauti Licenciją gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia Radiacinės saugos centrui nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus. Kompetentinga institucija - Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Licencijos gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimo.
Terminai
0
Per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo Radiacinės saugos centras privalo išnagrinėti pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl Licencijos gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 169,72 Eur (586 Lt) Licencijos dublikato išdavimas - 23,46 Eur (81 Lt) Licencijos patikslinimas - 23,46 Eur (81 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos paraiška (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras); motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas; darbuotojų radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo, arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos; darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos; šio dokumentų sąrašo 4 punkte išvardytų darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimo tvarkos aprašas; darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai; kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, radiacinės saugos instrukcijos; darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas; veiklos kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas; jeigu planuojama verstis veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, - kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie šiuos bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai; kontroliuojamosios ir stebimosios zonų valdymo tvarkos aprašas; asmeninių apsaugos priemonių sąrašas (nurodomas pavadinimas, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data); jeigu būsima veikla gali lemti gyventojų apšvitą, numatytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės; radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas; radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarkos aprašas; preliminarus veiklos nutraukimo planas (jeigu planuojama veikla su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar dalelių greitintuvais, kuriuose greitinamų dalelių energija didesnė negu 2 MeV ir dalelių pluošto vidutinė galia didesnė negu 100 W); jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tvarkos aprašas (jeigu planuojama veikla su uždaraisiais arba atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurie dėl veiklos specifikos bus vežami; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos aprašas, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, - ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas; jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, - įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo kopija; informacija apie Radiacinės saugos centro pareigūnų atliktą valstybinės radiacinės saugos priežiūros radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą - atlikimo data ir akto numeris (išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais); sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo numeris ir išdavimo data; patalpų, kuriose bus dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo data ir registravimo numeris; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais planuojama verstis veikla turint licenciją ar laikinąjį leidimą, sąrašas (toliau - sąrašas); išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius - sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Vidmantas Pailavičius Tel. 852105816
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu