Licencija ar laikinas leidimas prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Leidimo kodas:: PAS29882

Ūkio subjektai, ketinantys užsiimti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšimi - prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, turi gauti Licenciją prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia Radiacinės saugos centrui nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus. Kompetentinga institucija - Radiacinės saugos centras išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo.
Terminai
0
Per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo Radiacinės saugos centras privalo išnagrinėti pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl Licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 70,38 Eur (243 Lt) Licencijos patikslinimas - 23,46 Eur (81 Lt) Licencijos dublikato išdavimas - 23,46 Eur (81 Lt)

Reikalingi dokumentai
(išskyrus prekybą jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais) nustatytos formos paraiška (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras) motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas darbuotojų radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo, arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos; darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos; kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, radiacinės saugos instrukcijos; darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas; radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas; sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo numeris ir išdavimo data; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais planuojama verstis veikla turint licenciją ar laikinąjį leidimą, sąrašas (toliau - sąrašas); informacija apie licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojus, turinčius teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti sąraše išvardytų modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius; išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugyklas (saugyklos projektas, adresas, saugyklos fizinės apsaugos aprašas); išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius - sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos). (prekybai jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais) nustatytos formos paraiška (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras) motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas darbuotojų radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo, arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos; darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos; kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, radiacinės saugos instrukcijos; darbuotojų, nurodytų šio dokumentų sąrašo 4 punkte, mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas; radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas; sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo numeris ir išdavimo data; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais planuojama verstis veikla turint licenciją ar laikinąjį leidimą, sąrašas (toliau - sąrašas); informacija apie licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojus, turinčius teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti sąraše išvardytų modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius; išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius - sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu