Leidimas tiesti tiesioginę liniją

Leidimo kodas:: PAS30242

Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojam tiesti tiesioginę liniją naujoje trasoje; išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikiamas prašymas ir reikalingi dokumentai 2. Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti su lydraščiu, kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, prašymo pateikimo data ir numeris. 3. Priimamas sprendimas (ne) išduoti leidimą.
Reikalingi dokumentai
Prašymo forma Pareiškėjo rašytinis paaiškinimas dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo Dokumentas (teritorijų planavimo dokumentas, topografinė nuotrauka ar teritorijos žemėlapis), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti pareiškėjo padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentu atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas; atsakingos institucijos galiojančią atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo; atsakingos institucijos priimtą sprendimą, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, jei planuojamai ūkinei veiklai netaikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka; pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo. Dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir statybos vietos planuojamiems elektros energijos gamybos įrenginiams ir su jais susijusiai įrangai parinkimo reikalavimus Sutartis su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš pareiškėjo ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai Dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu