Leidimas tęsti sustabdytą statybą

Leidimo kodas:: PAS28474

Statytojas, pašalinęs Statybos sustabdymo akte nurodytas statybos sustabdymo priežastis, gali Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pateikti Inspekcijai prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą. Leidimas tęsti sustabdytą statybą išduodamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimui gauti paslaugos gavėjas pateikia reikiamus dokumentus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti pažymą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti.
Terminai
0
Jei statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą. Jei sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, apie tai statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu nurodant priežastis.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
1. prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitųpatvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios"; 2. Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu