Leidimo prekiauti tapačiais augalų apsaugos produktais išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30330

Pareiškėjas, norintis tiekti Lietuvos Respublikos rinkai augalų apsaugos produktą, registruotą ES valstybėse narėse, kuris gali būti tapatus jau įregistruotam Lietuvos Respublikoje, pateikia tarnybai prašymą ir duomenis, nurodytus teisės aktuose. Įvertinus dokumentų atitikimą reikalavimams, pagal kitos ES šalies atsakingos institucijos pateiktą informaciją atliekamas produktų tapatumo atitikimo palyginimas ir priimamas sprendimas dėl leidimo prekiauti tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, norintys prekiauti tapačiais augalų apsaugos produktais, pateikia laisvos formos paraiškas ir duomenis Tarnybai vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 52 straipsnio reikalavimais. http://www.vatzum.lt/uploads/documents/trasos/patvirtinta_leidimas_prekiauti_nr._7_skelbimui.pdf
Terminai
45 (Kalendorinės dienos)
Sprendimas dėl leidimo prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo dienos.
Mokesčiai
521.0 (EUR)
Valstybės rinkliava už leidimo prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais išdavimą - prekiauti profesionaliajam naudojimui

28.0 (EUR)
Valstybės rinkliava už leidimo prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais išdavimą - prekiauti asmeninėms reikmėms

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valslstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Asmenys, norintys prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais, pateikia prašymą išduoti leidimą prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais ir dokumentus Tarnybai vadovaudamiesi minėto reglamento 52.4 straipsnio reikalavimais.
Prašymo forma
-
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Raimonda Grigaitė, Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
raimonda.grigaite@vatzum.lt, +37052312729

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu