Leidimas prekiauti 2 kategorijos fejerverkais (patalpoms)

Leidimo kodas:: PAS28886

Leidimą prekiauti 2 kategorijos fejerverkais gali gauti Lietuvos Respublikos ar valstybės narės nuolatinis gyventojas, Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje. Leidimas išduodamas 5 metams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Gavusi visus su prašymu pateiktus tinkamai įformintus dokumentus, dokumentus priėmusi teritorinė policijos įstaiga privalo patikrinti, ar prašyme (dėl leidimo išdavimo) nurodytiems asmenims (toliau - tikrinami asmenys) nėra (yra) taikomi Įstatyme nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, dėl kurių Aprašo 5 punkte nurodytas leidimas negalėtų būti išduotas. Duomenų apie juridinį asmenį teritorinė policijos įstaiga ieško Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo priima teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Priėmus teigiamą sprendimą, išduodamas nurodytas leidimas, o neigiamas sprendimas ar sprendimas dėl leidimo panaikinimo įforminamas išvada, apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodant apskundimo tvarką, informuojamas pareiškėjas.
Terminai
0
30 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

200 Lt Patikslinimas, dublikato išdavimas - 50 litų

Reikalingi dokumentai
Prašymas, kuriame nurodomas Lietuvos Respublikos ar valstybės narės nuolatinio gyventojo, Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jos filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono ir fakso numeriai, patalpos (sandėlio), kurioje bus laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, adresas, fizinio, juridinio asmens, jo padalinio ar kitos organizacijos vadovo, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas, prašymo pateikimo data; Pastatų (statinių) ar patalpų, kuriuose planuojama prekyba, valdytojų sutikimas parduoti civilines pirotechnikos priemones, suderintą su Apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba ir su teritorine policijos įstaiga.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu