Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Leidimo kodas:: PAS28455

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus. 2. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą ir ar pateikti dokumentai bei juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas. 3. Kompetentinga institucija privalo patikrint 3.1. dėl leidimo išdavimo besikreipiančio paslaugų teikėjo registravimo faktą patvirtinančius duomenis VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro interneto puslapyje. 3.2. ar paslaugų teikėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ir vykdo įsipareigojimus muitinei; 3.3. ar paslaugų teikėjas turi licencijuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir nepažeidžia jų sąlygų. 4. Kompetentingos institucijos atsakingas skyrius pateikia teikimą pasirašyti leidimus veiklai elektros energetikos sektoriuje. Kompetentingos institucijos įgaliotas asmuo pasirašo leidimus ir/ar priima sprendimą neišduoti leidimo, panaikinti ar pratęsti leidimo galiojimo terminą. 5. Kompetentinga institucija, išdavusi (panaikinusi) leidimus apie tai paskelbia Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai. 6. Kompetentinga institucija, neišdavusi leidimo, motyvuotu raštu per 5 d. apie tai informuoja paslaugų teikėją. 7. Kompetentinga institucija, pratęsusi leidimo galiojimo terminą, raštu apie tai informuoja paslaugų teikėją. 8. Paslaugų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka privalo grąžinti leidimą, kurio galiojimas panaikintas, kompetentingai institucijai.
Terminai
0
Kompetentinga institucija per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų dokumentų įregistravimo kompetentingoje institucijoje dienos išnagrinėja teikėjo prašymą ir išduoda leidimą (ar pratęsia/nepratęsia leidimo galiojimo terminą) arba pateikia motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas, patvirtintas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 (Žin., 2001, Nr. 110-4010; 2009, Nr. 63-2522).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu