Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais

Leidimo kodas:: PAS30369

Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais reikalingas visais atvejais, kai rengiamos gyvūnų sporto varžybos, aukcionai, parodos ar kiti renginiai su gyvūnais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje planuojama organizuoti renginį, turi pateikti prašymą (Reikalavimų 2 priedas). 2. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus. 3. Organizatoriai už leidimų išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka (už vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą, imama 100 lt dydžio valstybinė rinkliava).
Terminai
0
1. Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos teritorinė VMVT įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus ir galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis gali pareiškėjas naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl leidimo išdavimo. 2. Jeigu prašyme pateikta ne visa reikiama informacija arba renginio vieta neatitinka gyvūnų gerovės reikalavimų, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkstamai informacijai pateikti arba nustatytiems trūkumams pašalinti. Šiuo atveju nurodytas leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visos reikiamos leidimui išduoti informacijos gavimo dienos.
Mokesčiai

Organizatoriai už leidimų išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka (už vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą, imama 28,96 Eur (100 Lt) dydžio valstybinė rinkliava).

Reikalingi dokumentai
Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje planuojama organizuoti renginį, turi pateikti prašymą (Reikalavimų 2 priedas).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu