Leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis judrioms tarnybos stotims, tinklams

Leidimo kodas:: PAS30531

Leidimas, Tanybos nustatytomis sąlygomis, suteikia teisę naudotis su užsienio valstybėmis sukoordinuotą radijo dažnį, išskyrus radijo dažnius, Radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268), pažymėtus įrašu "Rezervuota", kuris nėra paskirtas naudoti tam tikroje teritorijoje, nėra priimtas Tarnybos sprendimas skirti šį radijo dažnį (kanalą) naudoti tam tikroje teritorijoje ir jis gali būti skirtas naudoti tam tikromis sąlygomis užtikrinant elektromagnetinį suderinamumą. Leidimai išduodami tiesiogiai jų prašančiam asmeniui arba konkurso tvarka.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraišką Pareiškėjas gali pateikti atvykęs į Tarnybą, atsiuntęs paraišką paštu arba per pasiuntinį. Elektroniniu būdu, t. y. per Tarnybos apsaugotosios prieigos interneto tinklalapį adresu https://e.rrt.lt, Paraiška gali būti pateikta tik jeigu asmuo yra sudaręs su Tarnyba elektroninių dokumentų teikimo sutartį.
Terminai
0
42 d.
Reikalingi dokumentai
Prašymas; Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo; Teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinačių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje. Jei nuo pranešimo apie veiklos pradžią pagal Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641), pateikimo dienos informacija ir dokumentai, anksčiau pateikti kartu su pranešimu Tarnybai, yra nepasikeitę ir ūkio subjektas Prašyme tai patvirtina, reikalavimas pateikti ūkio subjekto teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas netaikomas. Kartu su Prašymu, pateikiamu pagal Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, Pareiškėjas turi pateikti : Dokumentus, pagrindžiančius informaciją apie galimybes vykdyti įpareigojimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu, jeigu šie įpareigojimai ir pateiktinos informacijos apimtis Tarnybos buvo nurodyta; Dokumentus, patvirtinančius veiklai būtiną prašomų skirti radijo dažnių (kanalų) kiekį ir (ar) radijo dažnių juostos plotį (šis reikalavimas taikomas tik pateikiant Prašymą skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus veiklai, susijusiai su valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis). Kartu su Prašymu, pateikiamu pagal Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programos transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisykles, Pareiškėjas turi pateikti: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotos licencijos, suteikiančios teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, kopiją; Kartotuvų numatomo įrengimo adresus ir koordinates, antenų aukščius virš žemės paviršiaus ir spinduliuotės parametrus, jeigu transliuotojas ir (ar) retransliuotojas pageidauja naudoti mikrobangės daugiakanalės televizijos signalų kartotuvus, veikiančius tais pačiais radijo dažniais (kanalais) kaip ir siųstuvai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu