Leidimas išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30292

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakyme Nr. V-900 "Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 126-5999), konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus. Paraiška išduoti Leidimą kartu su papildančiais dokumentais teikiami Radiacinės saugos centrui (toliau - RSC) paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą. Išduotas Leidimas išsiunčiamas paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiamas pareiškėjui asmeniškai ar per jo įgaliotą asmenį.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norėdamas gauti Leidimą, RSC pateikia reikalingus dokumentus; RSC dokumentus išnagrinėja ir nusprendžia ar Leidimas reikalingas, ar ne; Jei Leidimas reikalingas, jis asmeniui išsiunčiamas registruotu paštu arba asmuo atvyksta jo paiimti į RSC. Duomenys apie išduotus Leidimus saugomi RSC duomenų bazėje.
Terminai
0
RSC, gavęs Pareiškėjo dokumentus, per 30 darbo dienų juos išnagrinėja ir priima sprendimą dėl Leidimo reikalingumo ir jo išdavimo.
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas Leidimui gauti; 2. Radionuklidų išmetimo į aplinką planas; 3. Stebėsenos (monitoringo) programa.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu