Leidimas įkurti zoologijos sodą

Leidimo kodas:: PAS30176

Įkurti zoologijos sodą leidžiama fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai organizacijai, jos atstovybei ar filialui turinčiam pagal Tvarkos aprašo nustatytą tvarką išduotą Leidimą įkurti zoologijos sodą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdamas gauti Leidimą, Asmuo turi pateikti AAA prašymą, kuriame nurodo fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) arba Asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą), informaciją apie vietą, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą (adresas arba vietovė), informaciją apie numatomas laikyti nelaisvėje gyvūnų rūšis, kiekį, sąlygas, kokiomis numatoma juos laikyti. Jei Leidimą pageidauja gauti Asmuo, kuriam pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles yra išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, AAA pateikiami laikomų nelaisvėje laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą, kilmę, ženklinimą įrodantys dokumentai ar jų kopijos.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 20 kalendorinių dienų. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurią privalo pateikti pagal šio Tvarkos aprašo 6 ir 6-1 punktus, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba elektroniniu paštu apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų duomenų ir reikiamos informacijos Leidimui išduoti gavimo dienos. Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Asmuo per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu AAA nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų ir informacijos, reikalingos išduoti Leidimą.
Mokesčiai

Neapmokęstintas

Reikalingi dokumentai
Jei Leidimą pageidauja gauti Asmuo, kuriam pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles yra išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, AAA pateikiami laikomų nelaisvėje laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą, kilmę, ženklinimą įrodantys dokumentai ar jų kopijos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu