Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30290

Ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų (atvirųjų ir uždarųjų šaltinių) ar grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius, ar perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Paraiška išduoti Leidimą kartu su papildančiais dokumentais teikiami Radiacinės saugos centrui paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą. Išduotas Leidimas išsiunčiamas paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiamas pareiškėjui asmeniškai ar per jo įgaliotą asmenį.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti Standartinį dokumentą "Uždarųjų šaltinių vežimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių", taikomą pagal Tarybos reglamentą 1493/93/EEB dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" 6 priede ir kitus reikalingus dokumentus; Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas išdavimo.
Terminai
0
Radiacinės saugos centras gavęs paraišką dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas, išnagrinėja ją per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo datos.
Mokesčiai

Už Leidimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas išdavimą, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą - 46,34 Eur (160 Lt).

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas suderinti Standartinį dokumentą, kuriame nurodytas radioaktyviųjų medžiagų vežėjas. Užpildytas Standartinis dokumentas "Uždarųjų šaltinių vežimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių", taikomas pagal Tarybos reglamentą 1493/93/EEB dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo. Sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra dėl radioaktyviųjų medžiagų sutvarkymo kopija; Laidavimo draudimo sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra paslaugų vertei poliso kopija; Gamintojo raštiško įsipareigojimo susigrąžinti Šaltinį (-ius) pasibaigus jo galiojimo laikui kopija; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos) ir bus vykdomas judėjimo sekimas visą vežimo laiką, jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I pavojingumo kategorijai; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo), jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus II pavojingumo kategorijai; Radioaktyviųjų medžiagų vežėjo parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas. Jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I ar II pavojingumo kategorijai, vežimo maršruto plane turi būti papildomai numatytas pakaitinis (alternatyvus) jų vežimo maršrutas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu