Leidimas-higienos pasas

Leidimo kodas:: PAS30684

Veiklų rūšys, kurioms yra būtinas leidimas-higienos pasas: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą); ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą); kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro; ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla; stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla; apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla); grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos); soliariumų paslaugų veikla; sporto klubų paslaugų veikla; pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla; skalbyklų paslaugų veikla; kosmetikos gaminių gamyba; žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla; stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai reikalingus dokumentus; 2. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija atlieka dokumentų vertinimą; 3. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą veiklos vykdymo vietoje; 4. Leidimus - higienos pasus išduodančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo priima sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą; 5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 6. Leidimas - higienos pasas atiduodamas atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu.
Terminai
0
1. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gauti leidimą-higienos pasą gavimo, išsiunčiamas pareiškėjui patvirtinimas, kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą yra gauta. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška gauti leidimą-higienos pasą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas-higienos pasas išduotas. 2. Leidimą-higienos pasą išduodančios institucijos atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl tikrumo, ar paraiška gauti leidimą-higienos pasą teisingai užpildyta, taip pat iš valstybės įmonės Registrų centro gauna statinio (-ių) (išskyrus nesudėtingų statinių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašą. 3. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla registracijos, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie tai raštu informuoja pareiškėją, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas bei informuojant, kad negavus per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomos informacijos jo paraiška nebus nagrinėjama; Terminas leidimui - higienos pasui išduoti bus skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir ir trūkstamos informacijos pateikimo dienos; 4. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant apie tai raštu informuoja pareiškėją ir šiame rašte nurodo, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos turi būti pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, bei informuoja apie ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo datą. Pareiškėjui raštu informavus leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita vertinimo data; 5. Atlikus vertinimą pareiškėjui per 3 darbo dienas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu pateikiamos reikiamų atlikti laboratorinių tyrimų programos ir informacija apie vertinimo metu nustatytus trūkumus ir neatitikimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. Laboratoriniai tyrimai, reikalingi ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos akredituotose arba atestuotose laboratorijose. Mėginį geriamojo vandens laboratoriniams tyrimams paimti privalo mėginio geriamojo vandens laboratorinių tyrimų paėmimui akredituota arba atestuota laboratorija. 6. Gavus laboratorinių tyrimų protokolus, reikalingus ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, ir/ar pateiktą informaciją apie vertinimo metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams pašalinimą vertinimo vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi surašyti vertinimo pažymą dviem egzemplioriais. 7. Sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo, jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 8. Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, užpildomas nustatytos formos leidimas - higienos pasas ir pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra informuojamas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
Mokesčiai

Už paslaugą nustatyta valstybės rinkliava: objektams iki 35 kv. metrų - 44 Eur (151,98 Lt); objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų - 60 Eur (207,17 Lt); objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų - 87 Eur (300,39 Lt); objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų - 120 Eur (414,34 Lt) Leidimo-higienos paso, kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamos - 21 Eur (72,51 Lt) Leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai - 41 Eur (141,56 Lt). Leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai - 55 Eur (189,9 Lt). Leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai - 78 Eur (269,32 Lt). Leidimo-higienos paso objektams, didesniems kai 2 500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai - 106 Eur (366 Lt). Leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai - 44 Eur (151,98 Lt). Leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki100 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą - 59 Eur (203,72 Lt). Leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai - 85 Eur (293,49 Lt) Leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą - 117 Eur (403,98 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška gauti leidimą-higienos pasą. 2. Fiziniams asmenims - asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. 3. Dokumentas, įrodantis teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopija, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise. 4. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijos su patalpų brėžiniais arba jų kopijos (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams).
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu