Leidimas atlikti tvarkybos darbus

Leidimo kodas:: PAS30214

Leidimas atlikti tvarkybos darbus išduodamas atlikti kultūros paveldo objekto (pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti) ar kultūros paveldo statinio ( vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai) tvarkybą (nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimus išduoda: 1.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai –kultūros paveldo objektų, išskyrus savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti; 1.2. Savivaldybių administracijos – savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjas); Leidimui gauti pareiškėjas pateikia nustatytos formosprašymą (PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“1 priedas)ir prie prašymo pridedamus dokumentus;
Terminai
15 (Darbo dienos)
Leidimų išdavimo terminai priklauso nuo įvairių sąlygų. Jeigu PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 8 punkte nustatyta tvarka pateikiami patikslinti ar papildyti dokumentai, Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Institucijai priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir Leidimo neišduoti, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas ir sprendimo apskundimo tvarką. Jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir pareiškėjui nepranešta apie neišdavimo priežastis, pareiškėjas turi teisę vykdyti tvarkybos darbus be Leidimo, jeigu tvarkybos darbai vykdomi pagal Projektą, kuriam yra pateikta teigiama paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvada. Apie darbų pradžią raštu pranešama Leidimą turėjusiai išduoti Institucijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tvarkybos darbų pradžios. Pateikus Institucijai prašymą išduoti Leidimą, jis išduodamas: 1.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei kartu su prašymu išduoti Leidimą pateikiamas Institucijoje nepatikrintas (nederintas) Projektas; 1.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei prašymas pateikiamas kartu su nepatikrintu (nederintu) supaprastintos sudėties Projektu; 1.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei iki prašymo pateikimo dienos Projektas buvo patikrintas (suderintas) Institucijoje.
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
Leidimus išduoda: 1.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai –kultūros paveldo objektų, išskyrus savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti; 1.2. Savivaldybių administracijos – savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjas); Leidimui gauti pareiškėjas pateikia nustatytos formosprašymą (PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“1 priedas)ir prie prašymo pridedamus dokumentus;
AP-10.pdf
Terminai
15 (Darbo dienos)
Leidimų išdavimo terminai priklauso nuo įvairių sąlygų. Jeigu PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 8 punkte nustatyta tvarka pateikiami patikslinti ar papildyti dokumentai, Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Institucijai priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir Leidimo neišduoti, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas ir sprendimo apskundimo tvarką. Jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir pareiškėjui nepranešta apie neišdavimo priežastis, pareiškėjas turi teisę vykdyti tvarkybos darbus be Leidimo, jeigu tvarkybos darbai vykdomi pagal Projektą, kuriam yra pateikta teigiama paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvada. Apie darbų pradžią raštu pranešama Leidimą turėjusiai išduoti Institucijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tvarkybos darbų pradžios. Pateikus Institucijai prašymą išduoti Leidimą, jis išduodamas: 1.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei kartu su prašymu išduoti Leidimą pateikiamas Institucijoje nepatikrintas (nederintas) Projektas; 1.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei prašymas pateikiamas kartu su nepatikrintu (nederintu) supaprastintos sudėties Projektu; 1.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei iki prašymo pateikimo dienos Projektas buvo patikrintas (suderintas) Institucijoje.
Reikalingi dokumentai
Prie prašymo pridedami šie dokumentai: 1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija; 2. įgaliojimą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo kopija (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo); 3. 2 egzemplioriai tvarkybos darbų projekto, kuriame numatytiems darbams prašoma išduoti leidimą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius
vilnius@heritage.lt, +37052731024

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Leidimai pripažįstami netekusiais galios šiais atvejais: 1. nustatoma, kad Leidimas išduotas nesilaikant Paveldo tvarkybos reglamentoPTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustatytų reikalavimų; 2. nustatoma, kad, norėdamas gauti Leidimą, pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Leidimas negalėjo būti išduotas; 3. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų; 4. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, toliau vykdo tvarkybos darbus; 5. per 5 metus nuo Leidimo išdavimo dienos tvarkybos darbai nebuvo pradėti; 6. Naujame Leidime įrašomas naujas jo numeris, nurodomas buvusio Leidimo numeris ir išdavimo data, ankstesnis Leidimas pripažįstamas netekusiu galios Taisyklių 22 punkte nurodyta tvarka.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu