Leidimas atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30016

Leidimas atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą suteikiamas fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems Fizinių ar juridinių asmenų, norinčių atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą įvertinimo tvarkos aprašo bendruosius reikalavimus bei pateikus šioje tvarkoje nurodytus reikiamus dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau Akreditavimo tarnyba).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Asmuo pateikia nustatytos formos paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą suteikti arba nesuteikti leidimą.
Terminai
0
1. Akreditavimo tarnyba per 30 darbo dienų įvertina asmenų, norinčių atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, pateiktus dokumentus ir priima sprendimą suteikti arba nesuteikti leidimą. 2. Apie sprendimą suteikti arba nesuteikti leidimą atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą asmenys informuojami raštu per 5 darbo dienas.
Mokesčiai

137 EUR/473,03 Lt

Reikalingi dokumentai
1. Asmenys, norintys atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, Akreditavimo tarnybai turi pateikti: 1.1. Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatytos formos paraišką; 1.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu ir jo vadovo parašu arba verslo liudijimo, suteikiančio teisę užsiimti prašoma veikla, kopiją, patvirtintą verslo liudijimo savininko parašu; 1.3. techninės būklės tikrinimui reikalingų matavimų ir bandymų įrenginių sąrašą, nurodant atliktų matavimo prietaisų kalibravimo duomenis bei periodiškumą; 1.4. duomenis apie personalo, tiesiogiai atliekančio medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, išsilavinimą ir patirtį užpildant Akreditavimo tarnybos generalinio direktoriaus nustatytą formą; 1.5. duomenis apie medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimui turimas patalpas; 1.6. personalo, tiesiogiai atliekančio medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, žinias bei patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir jo vadovo parašu arba verslo liudijimo savininko parašu (mokslų baigimo diplomai, kursų sertifikatai ir pan.); 1.7. Nacionalinio akreditacijos biuro išduotų akreditavimo pažymėjimų ir jų priedų paraiškoje nurodytų medicinos prietaisų atitikties įvertinimui (jei juridinis asmuo akredituotas) kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir jo vadovo parašu; 1.8. tikrinimo procedūras, kuriose aprašyta asmens gebėjimas vykdyti paraiškoje nurodytų medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą; 1.9. techninės būklės tikrinimo protokolo pavyzdį. 2. Jeigu prašoma tikrinti keletą skirtingų medicinos prietaisų, kiekvienam medicinos prietaiso tipui pateikiama atskira paraiška. Nurodyi dokumentai pateikiami paštu arba pristatomi į Akreditavimo tarnybą. Užpildyta paraiška pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu