Leidimas atidaryti bingo salonus

Leidimo kodas:: PAS30275

Bendrovės, norinčios atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir turinčios licencijas organizuoti atitinkamus lošimus, arba kartu su šiomis licencijomis, kreipiasi dėl leidimo išdavimo į Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Leidimas yra registruojamas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnybos) tvarkomame leidimų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu ir skelbiamas interneto svetainėje.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), pateikia: 1.Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų organizuoti lošimų rūšys ir lošimo įrenginių skaičius, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (jei leidimas išduodamas licenciją turinčiai bendrovei), bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data. 2.Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma . 3.Lošimo įrenginių aprašymą (kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, serija ir numeris). 4.Dokumentus, patvirtinančius bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius, arba šių įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutarčių kopijas: - pirkimo-pardavimo sutarties ar kito dokumento, patvirtinančio bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius arba šių įsigijimą, kopijas; - išrašą iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ar kitus dokumentus, patvirtinančius įrenginių įsigijimą, apmokėjimą bei disponavimą jais (muitinės deklaracijų, važtaraščių, banko pavedimų, kasos išlaidų orderių kopijas, kitus dokumentus). 5. Akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotų sertifikatų, patvirtinančių, kad numatomi eksploatuoti lošimo įrenginiai atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus, kopijas. 6. Informaciją apie lošimų organizavimo vietą: - patalpų planą, sudarytą pagal kadastrinių matavimų duomenis, patvirtinantį, kad patalpa yra izoliuota; - informaciją, ar numatomoje lošimų organizavimo vietoje bus keičiama valiuta, organizuojama restoranų, barų, koncertinė veikla. Šiuo atveju pateikiama patalpų nuomos ar kitos sutarties kopija; - dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties kopijas (pirkimo-pardavimo, patalpų nuomos, subnuomos ar išperkamosios nuomos, dovanojimo arba kito sandorio kopijas). Kai pateikiama subnuomos sutartis, turi būti pateikiama ir patalpų nuomos sutartis tarp subnuomotojo ir patalpų savininko. Jeigu įstatyme numatyta, kad, norint sandorio faktą panaudoti prieš trečiuosius asmenis, jį būtina registruoti viešame registre; - aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas lošimo organizavimo vietos adresas, unikalus pastato numeris, unikalus patalpos numeris, indeksai ir plotas, kuriuose bus organizuojami lošimai. 7. Taisykles, nustatančias įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas). 8. Sąrašą darbuotojų (lošimų organizavimo vietos administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo), kurie dirbs, jei bus išduotas lošimo organizavimo leidimas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Su sąrašu pateikiamos nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, pažymos iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kopijos, patvirtinančios darbuotojų atitikimą Azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio reikalavimams, darbuotojų sutikimas, kad jų duomenys būtų perduoti prie Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 9. Savivaldybės tarybos sutikimą savivaldybės teritorijoje steigti lošimo namus (kazino) (tuo atveju, jei į Priežiūros tarnybą kreipiasi bendrovė, norinti gauti leidimą atidaryti lošimo namus (kazino)). 10. Nustatytos formos prašymą įregistruoti lošimų įrenginius, kurie bus eksploatuojami lošimo vietoje (prašymo forma patiekta http://www.lpt.lt/lt/paslaugos/prasymai/?docid=3). 11. Už leidimo organizuoti lošimus išdavimą ir lošimo įrenginių įregistravimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Prašymas išduoti leidimą atidaryti lošimo patalpas yra išnagrinėjamas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei papildomų dokumentų pateikimo. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.
Mokesčiai

Leidimo atidaryti automatų, bingo saloną ar lošimo namus (kazino) išdavimas - 859,59 Eur (2968 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nurodyta skiltyje "Veiksmai leidimui gauti"
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu