Įrašymo į Įšorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30295

Įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimas suteikia teisę Lietuvos Respublikoje įregistruotam juridiniam asmeniui (filialui) arba turto ir (arba) verslo vertintojui, veikiančiam pagal individualios veiklos pažymą, verstis turto ir (arba) verslo vertinimo veikla Lietuvos Respublikoje
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Tarnyba išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą įrašyti pareiškėją į Išorės vertintojų sąrašą; 3. Tarnyba išduoda Įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimą.
Terminai
0
Tarnyba priima sprendimą įrašyti pareiškėją į Išorės vertintojų sąrašą per ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Kai pareiškėjas įrašomas į Išorės vertintojų sąrašą, apie tai tą pačią dieną paskelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje ir išduodamas Įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimas.
Mokesčiai

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463, aktuali redakcija 2013-07-28), 4.512 papunkčiu, už Įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimo išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokama 26,36 Eur (91 Lt) valstybės rinkliava.

Reikalingi dokumentai
Reikalavimai pareiškėjui: Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba jo filialai ar nepriklausomas turto arba verslo vertintojas (fizinis asmuo), veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, atitinkantys Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus: 1) pagal darbo sutartį dirba bent vienas ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją turintis turto arba verslo vertintojas arba individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, turi ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, kai turto arba verslo vertinimo veikla siekia verstis Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai arba turi ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, kai turto arba verslo vertinimo veikla siekia verstis nepriklausomas turto arba verslo vertintojas; 2) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesnei kaip 300 000 Lt sumai. Reikalingi pateikti dokumentai: 1) Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklėse nustatytos formos prašymas; 2) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopija; 3) rašytinis patvirtinimas apie Lietuvos Respublikoje įsteigtame juridiniame asmenyje arba jo filialuose dirbantį pagal darbo sutartį turto arba verslo vertintoją arba individualios įmonės savininką turto arba verslo vertintoją ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį turto arba verslo vertintoją, turintį galiojantį turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, kuriame turi būti nurodomas turto arba verslo vertintojo vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris. Prieš įrašydama Lietuvos Respublikoje įsteigtą juridinį asmenį arba jo filialus ar nepriklausomą turto arba verslo vertintoją į Išorės vertintojų sąrašą, Tarnyba taip pat turi turėti juridinio asmens arba jo filialų registravimo pažymėjimo kopiją bei individualios veiklos pažymėjimo kopiją, tačiau dėl šių dokumentų gavimo į atitinkamas institucijas kreipiasi pati Tarnyba. Be to, fiziniai asmenys, siekiantys vertinti turtą arba verslą, t. y. dirbti turto arba verslą vertinančiose įmonėse darbo sutarčių pagrindu arba veikti pagal individualios veiklos pažymą, visų pirma turi įgyti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimą ir turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą reglamentuoja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas ir Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklės.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu