Įrašymas į Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą

Leidimo kodas:: PAS30391

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (toliau - VVKT) gavusi paraišką (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu) turi įvertinti paraišką, leidinio pavyzdį ir priima sprendimą dėl siūlymo įrašyti leidinį į Sąrašą. VVKT, priėmusi sprendimą, teikia siūlymą įrašyti leidinį į Sąrašą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia sveikatos apsaugos ministrui siūlymą įrašyti leidinį į Sąrašą sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto forma ir paskelbia šį siūlymą savo interneto svetainėje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidėjas ar jo įgaliotas asmuo, norintis, kad leidinys būtų įrašytas į Sąrašą, VVKT turi pateikti paraišką pagal patvirtintą formą. 1. Paraiškoje turi būti nurodyta: 1.1. informacija apie pareiškėją (fizinio asmens vardas, pavardė, namų adresas, telefonas ir faksas, elektroninis paštas, jeigu juos turi, arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefonas ir faksas, elektroninis paštas, jeigu juos turi); 1.2. leidinio pavadinimas; 1.3. leidinio anotacija (tikslo, tematikos ir problematikos aprašymas); 1.4. redaktoriaus vardas, pavardė; 1.5. leidyklos pavadinimas; 1.6. leidinio tarptautinis dokumento standarto numeris (ISBN ar ISSN); 1.7. leidinio tiražas; 1.8. leidinio periodiškumas (nurodoma, ar leidinys vienkartinis, ar periodinis; jei leidinys periodinis, nurodomas numerių (tomų) skaičius per tam tikrą laiką); 1.9. platinimo būdas (-ai); 1.10. asmuo ryšiams (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas ir faksas, elektroninio pašto adresas, jei turi); 1.11. paraišką pateikusio leidėjo ar jo įgalioto asmens patvirtinimas, kad paraiškoje pateikta visa reikiama informacija ir kad ji yra teisinga. 2. Paraiška turi būti patvirtinta leidėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu privalo jį turėti). 3. Kartu su paraiška turi būti pateikiamas vienas leidinio egzempliorius (jei jis jau platinamas) ar leidinio maketas.
Terminai
0
VVKT turi įvertinti paraišką, leidinio pavyzdį per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos ir priimti sprendimą dėl siūlymo įrašyti leidinį į Sąrašą. VVKT, priėmusi sprendimą, teikia siūlymą įrašyti leidinį į Sąrašą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo turi pateikti sveikatos apsaugos ministrui siūlymą įrašyti leidinį į Sąrašą sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto forma ir paskelbti šį siūlymą savo interneto svetainėje.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Leidėjas ar jo įgaliotas asmuo, norintis, kad leidinys būtų įrašytas į Sąrašą, VVKT turi pateikti paraišką pagal patvirtintą formą http://www.vvkt.lt/index.php?2083087516
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu