Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija

Leidimo kodas:: PAS28171

Licencija išduodama gamintojų ir importuotojų organizacijoms. Ji suteikia teisę verstis veikla, kuri skirta organizacijos steigėjų ir narių pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, vykdymui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Gamintojų ir importuotojų organizacija su Aplinkos apsaugos agentūra turi suderinti dokumentus: gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą, gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo schemą, visuomenės švietimo ir informavimo gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programą; 2. Aplinkos apsaugos agentūra derina dokumentus arba pateikia motyvuotą atsisakymą tai padaryti ir nurodo trūkumus, kurios organizacija turi pašalinti per 30 dienų nuo dokumentų gavimo; 3. Organizacija Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia prašymą išduoti licenciją. Kartu su prašymu pateikiami organizacijos įstatų ir organizacijos steigimo sutarties patvirtinti nuorašai, suderinti veiklos organizavimo planas, finansavimo schema ir švietimo programa, Aplinkos ministro nustatyta tvarka išduotą banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad atliekų tvarkymas bus finansuojamas, dokumentą, įrodantį, kad rinkliava už licencijos išdavimą, jos duomenų tikslinimą ir dublikato išdavimą yra sumokėta. 4. Aplinkos aplinkos apsaugos agentūra nagrinėja reikiamus dokumentus ir išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą tai padaryti.
Terminai
0
1. Aplinkos apsaugos agentūra derina gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą, gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo schemą, visuomenės švietimo ir informavimo gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programą ne ilgiau kaip 30 d.; 2. Aplinkos apsaugos agentūra per 30 d. nuo prašymo išduoti licenciją ir kitų dokumentų gavimo išnagrinėja dokumentus ir išduoda licenciją arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą tai padaryti.
Mokesčiai

637 Eur

Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas; 2. Su Aplinkos apsaugos agentūra suderintas gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planas; 3. Su Aplinkos apsaugos agentūra suderintas gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo schema; 4. Su Aplinkos apsaugos agentūra suderintas visuomenės švietimo ir informavimo gaminių ir(ar) pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programa; 5. Organizacijos vadovo parašu patvirtinta įstatų kopija; 6. Organizacijos vadovo parašu patvirtinta steigimo sutarties kopija; 7. Aplinkos ministro nustatyta tvarka išduota banko garantija ar laidavimo draudimo sutartis, įrodanti, kad atliekų tvarkymas bus finansuojamas; 8. Dokumentas, įrodantis, kad rinkliava už licencijos išdavimą yra sumokėta.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu