Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas

Leidimo kodas:: PAS30129

Atestatas suteikia teisę savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau -Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau - Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų (toliau - F-dujos), įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti atestatą, įgaliotai institucijai pateikia reikalingus dokumentus. 2. Juridiniai ir fiziniai asmenys sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 3. Administracinės paslaugos teikėjas susipažįsta su prašymo, išduoti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą, turiniu. Parengiamas siūlymas vadovo sprendimui: atestato parengimas arba siūlymas neišduoti atestato. Parengtas siūlymas pristatomas vadovui. 4.Įgaliotos institucijos vadovas priima sprendimą.
Mokesčiai
188.0 (EUR) - 20 (Darbo dienos)
Juridiniam asmeniui

1. Įgaliota institucija, gavusi reikalingus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas ir dokumentai gauti. 2. Jeigu ne visi dokumentai ar informacija pateikti, vadovaujantis Tvarkos aprašo 14.2.1 p. per 5 d. d. apie tai informuojamas klientas (asmuo) ir pranešama, kad terminas atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo datos. 3. Pritarus siūlymui neišduoti atestato, per 20 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos parengiamas raštas, kuriuo įtvirtinamas vadovo sprendimas atsisakyti suteikti paslaugą, vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 p. 4. Vadovui pritarus išduoti atestatą, per 20 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos parengiamas atestatas (pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą) vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 d.
130.0 (EUR) - 20 (Darbo dienos)
Fiziniam asmeniui

1. Įgaliota institucija, gavusi reikalingus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas ir dokumentai gauti. 2. Jeigu ne visi dokumentai ar informacija pateikti, vadovaujantis Tvarkos aprašo 14.2.1 p. per 5 d. d. apie tai informuojamas klientas (asmuo) ir pranešama, kad terminas atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo datos. 3. Pritarus siūlymui neišduoti atestato, per 20 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos parengiamas raštas, kuriuo įtvirtinamas vadovo sprendimas atsisakyti suteikti paslaugą, vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 p. 4. Vadovui pritarus išduoti atestatą, per 20 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos parengiamas atestatas (pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą) vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 d.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5775
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos rašytinis prašymas; 2. Darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, pažymėjimų, reikalingų darbuotojams atliekant darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, kopijos ir darbo sutarčių kopijos (Juridiniai asmenys) arba išduoto pažymėjimo, reikalingo darbuotojui atliekančiam darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, kopija (Fiziniai asmenys); 3. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį, nustatytos formos sąrašas; 4. Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį, nustatytos formos sąrašas; 5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Tomas Smilgius; Ilona Zaikova, vyriausiasis specialistas; vyriausioji specialistė
tomas.smilgius@aaa.am.lt, +37052126090

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu