Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais

Leidimo kodas:: PAS30346

ETMK leidimas suteikia teisę vežti krovinius už atlyginimą kelių transporto priemone tarp ETMK leidimų sistemoje dalyvaujančių šalių narių (toliau - ETMK šalis narė) arba važiuoti tranzitu per vienos ar kelių ETMK šalių narių teritorijas. Šie leidimai negalioja vežimams tarp ETMK šalies narės ir trečiosios šalies, kuri nedalyvauja ETMK leidimų sistemoje. Vežant krovinius tarp ETMK šalių narių tranzitu per trečiąją šalį, ETMK leidimai galioja, tačiau reikia papildomai turėti trečiosios šalies leidimą, suteikiantį teisę važiuoti per šią šalį. Priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos yra tokių rūšių ETMK leidimai: "EURO III saugioms" transporto priemonėms - ETMK leidimai, pažymėti žaliu spaudu su sunkvežimio siluetu ir skaičiumi "III"; "EURO IV saugioms" transporto priemonėms - ETMK leidimai, pažymėti žaliu spaudu su sunkvežimio siluetu ir skaičiumi "IV"; "EURO V saugioms" transporto priemonėms - ETMK leidimai, pažymėti žaliu spaudu su sunkvežimio siluetu ir skaičiumi "V"; "EURO VI saugioms" transporto priemonėms - ETMK leidimai, pažymėti žaliu spaudu su sunkvežimio siluetu ir skaičiumi "VI". ETMK leidimų išdavimo komisija, įvertinusi Lietuvos vežėjų transporto priemonių technines charakteristikas, atsižvelgdama į Tarptautinio transporto forumo rekomendacijas ir siekdama skatinti ekologiškesnių ir saugesnių transporto priemonių naudojimą, pasirenka Lietuvai skiriamų ETMK leidimų rūšis. ETMK leidimas gali būti: metinis, galiojantis kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.); trumpalaikis, galiojantis trisdešimt dienų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
ETMK leidimų kvotą vežėjams paskirsto ETMK leidimų išdavimo komisija. ETMK leidimų išdavimo komisiją sudaro 2 Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento darbuotojai, 2 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Valstybinė kelių transporto inspekcija) ir 1 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos "Linava" atstovas. Komisijos personalinę sudėtį ir komisijos darbo reglamentą tvirtina susisiekimo ministras įsakymu. Vežėjai, turintys nustatytų kategorijų krovinines transporto priemones ("EURO III saugias", "EURO IV saugias", "EURO V saugias", "EURO VI saugias"), kurioms Lietuvoje išduotos Bendrijos licencijos (leidimo) kopijos, ir pageidaujantys gauti ateinantiems metams ETMK leidimus, pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai nustatytos formos paraišką Informaciją apie Lietuvai skirtus ETMK leidimus, paraiškų gauti ETMK leidimus priėmimo terminus Valstybinė kelių transporto inspekcija skelbia interneto svetainėje www.vkti.gov.lt. Skiriamą vežėjui ETMK leidimų skaičių nustato ETMK leidimų išdavimo komisija. ETMK leidimų išdavimo komisija vertina visas vežėjų paraiškas gauti ETMK leidimus, pateiktas tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka ir priima sprendimą dėl ETMK leidimų skyrimo, vadovaudamasi nešališkumo, nediskriminavimo ir sąžiningumo principais. ETMK leidimų išdavimo komisija nenagrinėja vežėjų, padariusių tvarkos aprašo 46 punkte nustatytus pažeidimus, paraiškų gauti ETMK leidimus. Sprendimą dėl ETMK leidimų ateinantiems metams skyrimo ETMK leidimų išdavimo komisija priima einamųjų metų IV ketvirtį, įvertinusi vežėjo einamųjų metų sausio-rugsėjo mėnesių veiklos rezultatus. Vežėjui skiriamas ETMK leidimų skaičius nustatomas pagal formulę
Terminai
0
Valstybinė kelių transporto inspekcija per penkias darbo dienas nuo tvarkos aprašo 12 punkte nustatyta tvarka paskelbto paraiškų gauti ETMK leidimus priėmimo termino pabaigos perduoda raštu ETMK leidimų išdavimo komisijai vežėjų pateiktas paraiškas gauti ETMK leidimus ir elektroniniu paštu pateikia informaciją apie vežėjus, tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikusius paraiškas gauti ETMK leidimus (vežėjo pavadinimas, Bendrijos licencijos (leidimo) numeris, turimas galiojančių Bendrijos licencijos (leidimo) kopijų skaičius, paraiškoje gauti ETMK leidimus nurodytas transporto priemonių skaičius pagal kategorijas, panaudotų vienkartinių leidimų tarptautiniam krovinių vežimui keliais skaičius, padarytų pažeidimų pagal sunkumą, nustatytą Valstybinės kelių transporto inspekcijos pažeidimų sąraše, skaičius).
Reikalingi dokumentai
Paraiška (1 priedas) Pateikiant paraišką gauti ETMK leidimus, Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnas patikrina ir patvirtina parašu ir spaudu vežėjų pateiktus duomenis apie turimų krovininių transporto priemonių, atitinkančių ETMK leidimams gauti nustatytus reikalavimus bei turinčių Bendrijos licencijos (leidimo) kopijas, skaičių.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu