Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje.

Leidimo kodas:: PAS30358

Leidžiama laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, planuojantis vienkartinai ar laikinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje, vėliau kaip likus mėnesiui iki paslaugų teikimo arba jei ketinama ateinančiais metais teikti tokias paslaugas (ne pirmą kartą teikiant veterinarijos gydytojo paslaugas) arba pasikeitus anksčiau pateiktos deklaracijos duomenims: 1. Tarnybai užpildo Laikinai arba vienkartinai teikiamų veterinarijos gydytojo paslaugų deklaraciją (toliau – Deklaracija) (forma nustatyta Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo 2 priede) ir ją kartu su prie deklaracijos pridedamomis tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai savo pasirinkta forma, užtikrinančia asmens tapatybės identifikavimą. 2. Tarnyba, gavusi Deklaraciją ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus, taip pat Deklaracijos duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, per 3 (tris) darbo dienas perduoda juos Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijai, kad ši pateiktų išvadą. 3. Tarnyba priima vieną iš 2 sprendimų: tikrinti pareiškėjo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją (jeigu paslaugos teikiamos pirmą kartą) arba netikrinti pareiškėjo veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos ir leisti teikti paslaugas
Terminai
0
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos
Reikalingi dokumentai
1. Asmens pilietybę patvirtinantį dokumentą. 2. Pavardės (-ių) ar vardo (-ų) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita (-os) pavardė (-ės) ar vardas (-ai). 3. Pažyma (-os) , patvirtinanti (-ios), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti veterinarijos gydytojo veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti šia veikla. 4. Profesinės kvalifikacijos įrodymas (-ai).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu