Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei

Leidimo kodas:: PAS30463

Teisė naudoti ES ekologinį ženklą suteikiama produktams, atitinkantiems nustatytus griežtus ekologinius kriterijus. Pareiškėjas pateikia paraišką tiesiogiai, paštu (popierinėje formoje) arba elektroniniu paštu Aplinkos apsaugos agentūrai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paraiška suteikti ES ekologinį ženklą tam tikrai produktų grupei. 2. Komisijos sprendimai, nustatantys ekologinius kriterijus tam tikrai konkrečiai produktų grupei paskelbti Agentūros tinklalapyje nuorodoje www.gamta.lt > Taršos prevencija > Aplinkosauginis ženklinimas > Informacija apie produktų grupėms nustatytus ekologinius kriterijus. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49eeb777-96ea-4ee1-a9b8-08e5b6760a65 Šiuose komisijos sprendimuose nurodyti dokumentai, informacija ir pan., įrodantys produktų atitiktį kriterijams.
Terminai
60 (Kalendorinės dienos)
Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (toliau –Reglamentas) 9 straipsnio 5 dalimi atitinkama kompetentinga įstaiga per du mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir informuoja ūkio subjektą. Jei ūkio subjektas per šešis mėnesius nuo tokio informavimo dienos nepateikia visų dokumentų, kompetentinga įstaiga gali atmesti paraišką.
Mokesčiai
405.47 (EUR)
Mažoms ir vidutinėms įmonėms.

289.62 (EUR)
Labai mažoms įmonėms.

1013.67 (EUR)
Kitiems asmenims.

202.73 (EUR)
Asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS): labai mažoms įmonėms.

344.65 (EUR)
asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS):mažoms ir vidutinėms įmonėms.

344.65 (EUR)
Asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS): kitiems asmenims.

202.73 (EUR)
Už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą: labai mažoms įmonėms.

405.47 (EUR)
Už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą: mažoms ir vidutinėms įmonėms.

1013.67 (EUR)
Už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą: kitiems asmenims.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5775
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. Paraiška suteikti ES ekologinį ženklą tam tikrai produktų grupei. 2. Komisijos sprendimai, nustatantys ekologinius kriterijus tam tikrai konkrečiai produktų grupei paskelbti Agentūros tinklalapyje nuorodoje www.gamta.lt > Taršos prevencija > Aplinkosauginis ženklinimas > Informacija apie produktų grupėms nustatytus ekologinius kriterijus. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49eeb777-96ea-4ee1-a9b8-08e5b6760a65 Šiuose komisijos sprendimuose nurodyti dokumentai, informacija ir pan., įrodantys produktų atitiktį kriterijams.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Justina Černienė, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė
aaa@aaa.am.lt, +37070662041

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu