Duomenų valdytojo registravimas

Leidimo kodas:: PAS28226

Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiniu būdu tik tuo atveju, kai duomenų valdytojas arba jo atstovas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Duomenų valdytojas praneša apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu. 2. Registro įstaiga priima sprendimą įregistruoti duomenų valdytoją, jeigu duomenų valdytojo pranešime pateikta informacija atitinka šiuo nutarimu patvirtintoje Asmens duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkoje nurodytus reikalavimus ir neprieštarauja teisėtam duomenų tvarkymui. 3. Priėmusi sprendimą įregistruoti duomenų valdytoją, registro įstaiga iš duomenų valdytojo pranešimo į registro duomenų bazę įrašo registravimo duomenis ir suteikia registracijos numerį. 4. Registro įstaiga, nustačiusi, kad duomenų valdytojo pateikti duomenys nepilni arba (ir) klaidingi, pareikalauja juos patikslinti arba (ir) ištaisyti. 5. Registro įstaiga raštu informuoja duomenų valdytoją apie duomenų valdytojo įregistravimą ir identifikavimo kodo suteikimą arba atsisakymą registruoti, nurodydama atsisakymo motyvus.
Terminai
0
- Registro įstaiga per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo priima sprendimą įregistruoti duomenų valdytoją, jeigu duomenų valdytojo pranešime pateikta informacija atitinka šiuo nutarimu patvirtintoje Asmens duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkoje nurodytus reikalavimus ir neprieštarauja teisėtam duomenų tvarkymui. - Gavusi patikslintą informaciją, registro įstaiga per 15 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl duomenų valdytojo įregistravimo.
Reikalingi dokumentai
Pranešime turi būti pateikti šie duomenys: 1. Duomenų valdytojo ir jo atstovo (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 3 dalį), jeigu toks yra, pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba, jeigu duomenų valdytojas yra fizinis asmuo, jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens duomenų tvarkymo vieta, telefono ir (ar) telefakso numeriai bei (ar) elektroninio pašto adresas. 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas (-ai). 3. Duomenų subjektų grupė ar grupės, atskiriamos pagal joms būdingą požymį (žemės savininkai, pensininkai, skolininkai ir kiti), ir su jomis susijusių asmens duomenų sąrašas (-ai). 4. Asmens duomenų šaltiniai. 5. Duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų grupė ar grupės, atskiriamos pagal joms būdingą požymį (skolų išieškojimo įmonės, bankai ir kiti), kuriems duomenų valdytojai numato teikti asmens duomenis. 6. Asmens duomenų teikimas į užsienio valstybes (teikimo tikslas, teikiamų duomenų sąrašas, valstybė arba valstybių grupė ar grupės). 7. Asmens duomenų saugojimo terminas. 8. Duomenų tvarkytojų ir jų atstovų, jeigu tokie yra, sąrašas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu