Dizaino tarptautinė registracija

Leidimo kodas:: PAS28318

Teisinė dizaino apsauga tarptautiniu lygmeniu
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Gavęs prašymą paduoti tarptautinę paraišką, VPB suteikia šiai paraiškai gavimo datą, suskaičiuoja tarptautinės paraiškos lapus ir pažymi gavimo datos spaudu 2 tarptautinės paraiškos egzempliorius. 3. Tarptautinę paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą, kuriame nurodoma priimtos tarptautinės paraiškos lapų skaičius ir gavimo data. 4. VPB per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 170 ir 171 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus. 5. VPB prašymą paduoti tarptautinę paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 2 egzempliorius pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos pranešimu, kuriame nurodomi atsisakymo priimti prašymą paduoti tarptautinę paraišką motyvai, jeigu nepateikti Taisyklėse nurodyti dokumentai arba jeigu jie neatitinka Taisyklių reikalavimų. 6. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti tarptautinę paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia vieną tarptautinės paraiškos egzempliorių Tarptautiniam biurui. 7. Išsiuntęs tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui, VPB pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo tarptautinės paraiškos išsiuntimo Tarptautiniam biurui datą. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas tarptautinės dizaino paraiškos antrasis egzempliorius su pažymėta gavimo data.
Terminai
0
- Pradinis dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos padavimo dienos. - Dizaino registracijos galiojimo terminas gali būti pratęstas iki 25 metų Įstatymo 35 straipsnio nustatyta tvarka. - Kai tarptautinė paraiška paduodama per Valstybinį patentų biurą, jis įrašo tarptautinės paraiškos gavimo datą ir per 14 dienų tarptautinę paraišką persiunčia Tarptautiniam biurui. - Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas nesutinka su Valstybinio patentų biuro sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje, nes visi arba dalis dizaino pavyzdžių neatitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, jis turi teisę per 5 mėnesius nuo to sprendimo priėmimo dienos paprašyti atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę. - Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas nesutinka su pakartotinės dizaino ekspertizės metu Valstybinio patentų biuro priimtu sprendimu, jis turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Apeliaciniam skyriui apeliaciją.
Mokesčiai

Pagrindiniai mokesčiai (Šveicarijos frankais): - Paraiškos padavimo mokestis: Už vieną dizainą 397 Už kiekvieną toje pačioje tarptautinėje paraiškoje esantį papildomą dizainą 19 - Paskelbimo mokestis: Už kiekvieną vaizdą, kuris bus skelbiamas nespalvotas 12 Už kiekvieną vaizdą, kuris bus skelbiamas spalvotas 75 Už kiekvieną prie pirmojo puslapio pridedamą puslapį, kuriame yra vienas ar daugiau vaizdų (kai vaizdai pateikiami popieriuje) 150

Reikalingi dokumentai
Tarptautinė paraiška paduodama nustatytos formos blanke. Tarptautinę paraišką pasirašo pareiškėjas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu