Dizaino registracijos liudijimas

Leidimo kodas:: PAS28316

Teisinė dizaino apsauga nacionaliniu lygmeniu
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas, norintis įregistruoti dizainą apsaugai nacionaliniu mąstu, turi paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui. 2. Jeigu Pareiškėjas nori įregistruoti dizainą, kuriame yra Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, herbas, vėliava ar kiti valstybės heraldikos objektai ar juos mėgdžiojantys žymenys, garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklai pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 punktą turi Valstybiniam patentų biurui pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą leidimą. 3. Jeigu Pareiškėjas nori įregistruoti dizainą, sudarytą iš žymenų pagal Įstatymo 9 straipsnio 4 punktą, turi Valstybiniam patentų biurui pateikti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų raštišką sutikimą pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį naudoti dizaine tos valstybės ar tarptautinės organizacijos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą, herbą, vėliavą, emblemas, antspaudus, pasižymėjimo ir apdovanojimo ženklus ir kitus simbolius.
Terminai
0
- Valstybinis patento biuras per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę: patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir ar tinkamai jie įforminti. - Nustatęs, kad pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kad jie neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, Valstybinis patentų biuras apie tai raštu praneša pareiškėjui arba jo atstovui, nurodydamas trūkumus ir ką reikia pataisyti. Jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos paraiška nepataisoma ar nepateikiami trūkstami dokumentai, Valstybinis patentų biuras ją pripažįsta nepaduota ir apie tai raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui. - Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos Valstybiniam patentų biurui pateikti rašytinį prašymą atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę. - Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutikdamas su Valstybinio patentų biuro priimtu sprendimu neregistruoti dizaino, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu persvarstyti ekspertizės išvadas. Už apeliacijos padavimą turi būti teisės aktų nustatyta tvarka sumokėtas nustatytas mokestis. - Valstybinis patentų biuras priėmęs sprendimą dizainą įregistruoti ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui šį sprendimą ir nurodymą sumokėti už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą nustatytą mokestį. - Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti dizainą išsiuntimo dienos nustatyto mokesčio nesumoka, paraiška Valstybinio patentų biuro sprendimu pripažįstama atšaukta. - Įstatymo 44 straipsnyje nurodyti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 9 ir (ar) 10 straipsniais, gali užprotestuoti dizaino registraciją, paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui. - Užprotestuoto dizaino savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo protesto išsiuntimo dienos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą. Jei motyvuotas atsakymas į protestą nepateikiamas, laikoma, kad užprotestuoto dizaino savininkas ar jo atstovas atsisako dalyvauti nagrinėjant protestą, ir tai neužkerta kelio Apeliaciniam skyriui nagrinėti protestą. - Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas per 6 mėnesius nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Mokesčiai

- Paraiškos dizaino apsaugai pateikimas (fiziniams asmenims - 50 % nurodytos kainos) - 92,68 EUR (320 Lt). - Už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį - 34,75 EUR (120 Lt). - Dizaino apsaugos registravimas, paskelbimas ir registracijos liudijimo išdavimas - 92,68 EUR (320 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo ( pateikiamas 2 egzemplioriais) 2. Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas); 3. Dizaino aprašymas; 4. Pareiškėjo įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda jo įgaliotas asmuo; 5. Pareiškimas dėl dizainerio autorystės; 6. Dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą (jeigu reikia); 7. Prioritetą patvirtinantis dokumentas pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį (jeigu reikia); 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas naudoti dizaine Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojančius žymenis, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus (jeigu reikia); 9. Kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį duotas sutikimas naudoti dizaine tų valstybių herbus, vėliavas, oficialius ar tradicinius valstybių pavadinimus, valstybių emblemas, garantinius ar prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus, tarptautinių organizacijų oficialius ar tradicinius pavadinimus, herbus, vėliavas (jeigu reikia); 10. Autoriaus ar jo teisių perėmėjo sutikimas naudoti dizaine autorių teisių saugomą kūrinį (jeigu reikia); 11. Juridinio asmens pavadinimo ar prekių ženklo savininko sutikimas naudoti dizaine juridinio asmens pavadinimą ar prekių ženklą (jeigu reikia); 12. Prašymas dėl ankstesnio dizaino paskelbimo (jeigu reikia); 13. Prašymas atidėti dizaino paskelbimą (jeigu reikia);
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu