Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30027

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, dauginantis, fasuojantis ir tiekiantis (arba) fasuojantis ir tiekiantis rinkai dauginamąją medžiagą, privalo turėti Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą, kurį gauna, jei atitinka atestuotam dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus. Pažymėjimas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui atvykus į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, išsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas, siekdamas gauti dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą (toliau - pareiškėjas), Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - VATŽUM) direktoriui pateikia prašymą. Pareiškėjas, privalo atitikti šiuos reikalavimus: turi būti įregistravęs ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre arba juridinį asmenį Juridinių asmenų registre; turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, jei tai numatyta teisės aktuose; turėti techniką ir įrangą, reikalingą dauginamajai medžiagai išauginti, paruošti, fasuoti; turėti sandėliavimo, gamybines ir (arba) kitas patalpas. 2. VATŽUM patikrina pareiškėjo dokumentus ir paskiria pareiškėjo veiklos patikrinimo, kurį atlieka Atestavimo komisija (toliau - komisija), datą. 3. Komisija pareiškėjo gamybos vietoje tikrina pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams ir surašo patikrinimo aktą. 4. Jeigu pareiškėjas atitinka dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus, Komisija teikia siūlymą VATŽUM direktoriui atestuoti jį dauginamosios medžiagos tiekėju, išduoti jam dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą ir įtraukti į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą. 5. Pareiškėjas sumoka nustatyto dydžio mokestį. 6. Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą pasirašo VATŽUM direktorius. 7. Įsakymas dėl dauginamosios medžiagos tiekėjo atestavimo ir Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas skelbiamas VATŽUM interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt).
Terminai
30 (Darbo dienos)
Tarnyba per 30 d. d. nuo prašymo gavimo dienos patikrina tiekėjo dokumentus. Jeigu prašyme pateikta ne visa informacija, o „vieno langelio“ principu nėra galimybės gauti šios informacijos per 5 d. d. nuo prašymo gavimo dienos, dauginamosios medžiagos tiekėjas informuojamas apie papildomos informacijos pateikimo reikmę Jeigu prašyme pateikta ne visa informacija, o "vieno langelio" principu nėra galimybės gauti šios informacijos per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pareiškėjas informuojamas apie papildomos informacijos pateikimo reikmę.
Mokesčiai
37.69 (EUR)
Tarifas už augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo atestacija - 37,69 eur (be PVM)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio misterijos
Įmonės kodas: 302526112
LT067300010125510964 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1) Prašymas dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATZUM) direktoriaus patvirtintą formą; 2) Mokamasis pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą mokestį (pateikiama priėmus sprendimą dėl dauginamosios medžiagos atestavimo).
Prašymo forma
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymo formą pažymėjimui gauti. Pasirašytą prašymą ir kitus susijusius dokumentus jis gali pristatyti asmeniškai arba paštu adresu Ozo g. 4A, LT-08200 Vilnius arba el. parašu pasirašytą prašymą ADOC formatu kartu su kitais dokumentais el. paštu info@vatzum.lt
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Marija Alechnovič, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
marija.alechnovic@vatzum.lt, +37052754050

Odeta Gudaitytė, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
odeta.gudaityte@vatzum.lt, +37052754353

Simona Žižienė, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
simona.ziziene@vatzum.lt, +37052754353

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu